Psykisk helsehjelp fra 18 år

Innhold

Det psykiske helsearbeidet i kommunen skal bidra til å fremme selvstendighet og tilhørighet hos mennesker med psykiske vansker eller lidelser. Det skal styrke deres evne til å mestre eget liv.

Målgruppe

Du som er over 18 år og har psykiske utfordringer eller er i en livskrise.
Du som bor eller oppholder deg i Larvik kommune og som har krav på tjenesten etter Helse – og omsorgstjenesteloven.

Tjenestens innhold

 • Endring – og motivasjonssamtaler med fokus på å finne frem til egne ressurser og mestringsstrategier.
 • Hjelp til å strukturere og mestre hverdagen.
 • Bistand til å administrere egne medisiner.
 • Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, samt bistand til utarbeidelse av individuell plan og eventuell kriseplan.
 • Tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter.
 • Tilrettelegge for sosiale nettverk.
 • Støttekontakt.

Vi tilbyr

 • Vi møter deg med respekt og er opptatt av din opplevelse av egen livssituasjon.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.
 • Du får informasjon og veiledning.
 • Du får beskjed dersom avtaler må endres.
 • Vi mottar og behandler eventuelle klager.

Våre forventninger

 • Du søker selv om tjenesten og deltar i utarbeidelsen av mål og tiltak.
 • Har du husdyr, må du være forberedt på at enkelte ansatte ikke ønsker å komme i kontakt med disse.
 • Du gir beskjed dersom avtaler må endres.

Betaling

 • Du betaler kun for kursbok ved deltakelse på kurs.
 • Øvrige tjenester er gratis.

Slik søker du

Søknad til individuell oppfølging skjer ved at du henvender deg selv personlig, ved egensøknad, per telefon eller brev, eller at det søkes via fastlege eller andre tjenesteinstanser til Tjenestekontoret i Larvik kommune.

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget eller Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Ved oppfølging fra virksomhet psykisk helse og avhengighet

 • Du vil få tildelt en fast kontaktperson så raskt som mulig.
 • Når en kontaktperson er bestemt, vil du motta brev om timeavtale.

Saksbehandling

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Garantibrudd

Dersom du får medhold i en formell klage, på saksbehandling, omfang av tjenesten eller utførelse av tjenesten, etterkommes klagen med nytt vedtak.

Kontakt

 • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
  • Telefon: 33 17 10 00 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen