Samhandlingsutvalget

Innhold

Samhandlingsutvalget mellom kommunene og sykehuset er forankret gjennom "Overordnet samarbeidsavtale" mellom partene.

Utvalget består av kommunalsjefene for Helse og omsorg, klinikksjefer, hovedtillitsvalgte, og brukerrepresentanter. Kommunene og SiV innehar ledelsen av SU hvert annet år.

Mandat

  • Følge opp praktiske prioriteringer og strategi lagt av strategisk forum
  • Utvikle helhetlige og koordinerte pasientforløp
  • Utvikle tydelige ansvars- og oppgaveavklaringer med klare prosedyrer og rutiner
  • Koordinere utviklings- og samarbeidsprosjekter
  • Utvikle fagarenaer for tjenesteutøvere på begge forvaltningsnivåer, slik at det legges til rette forkompetanse- og erfaringsoverføring og konkret oppgaveløsning fra sykehus tilprimærhelsetjenesten og omvendt
  • Samarbeide om kvalitets- og fagutvikling
  • Samarbeide om utviklingen av IKT som verktøy i samhandlingen
  • Vurdere faglige, administrative og økonomiske konsekvenser av oppgaveendringer knyttet tilsamhandlingsreformen
  • Rapportere til strategisk forum etter nærmere angitt plan

Samhandlingsutvalget skal ha en arbeidsform som etterspør og utvikler systematikk i oppgaveløsning og samhandling.

Møteplan og referater 2018

Dato  Sted Referat
22.11.18    
20.09.18    
24.05.18    
15.02.18  SiV

 SU Referat 15.02.18

Årsrapport 2017

Referat 2017

Dato  Sted Referat
23.11.17  SiV SU Referat 23.11.17 (inkludert presentasjoner) 
21.09.17  SiV SU Referat 21.09.17 
18.05.17 SiV SU Referat 18.05.17
16.02.17 Sandefjord SU Referat 16.02.17

Referat 2016

Dato  Sted Referat
8.12.16 SiV SU Referat 8.12
22.09.16 SiV SU Referat 22. 09
28.04.16 SiV SU Referat 28.04 | Årsrapport 2015
11.02.16 Sandefjord SU Referat 11. februar

Referat 2015

Dato  Sted Referat
12.11.15 Sykehuset i Vestfold SU Referat 12. november
03.09.15 Sykehuset i Vestfold SU Referat 03.september
11.06.15 Statens Hus SU Referat 11.juni
30.04.15 Norsk sykepleierforbund, Tønsberg

Referat april
Vedlegg Saksmal SU 
SU arbeidsseminar 0502 
Presentasjon pasientforløp hjerneslag 
Brosjyre pasientinfo Larvik kommune

05.02.15 Park Hotell, Sandefjord Fagseminar

Referat 2014

Dato  Sted Referat
27.11.14 SiV Referat SU November
09.10.14 Nøtterøy Referat SU Oktober
Til toppen