Skolefritidsordningen (SFO)

Innhold

Tilbud før og etter skoleslutt for elever i 1. - 4 . trinn.

Slik søker du

Alle barn i 1. - 4. trinn kan søkes til et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid. I tillegg kan barn med særskilte behov i 5. - 7. trinn få plass etter søknad.

Når må jeg søke?

Det kan søkes om plass gjennom hele året.

Hvor mange dager kan jeg søke om?

Det kan søkes om hel plass (5 dager per uke), 4 dagers plass (4 faste dager per uke) eller redusert plass (inntil 3 dager per uke eller fleksible dager – for eksempel etter foreldres arbeidsturnus).

Barn som har heldagsplass annenhver uke, betaler etter taksten for 3 dager per uke.

Søknad om SFO-plass

Betaling

Forsørgerbetalingen beregnes på grunnlag av barnets plasstørrelse og husstandens samlede inntekt.

Det betales for 11 måneder per år også om barna ikke møter alle dagene.

Betaling for mat og aktiviteter utenom daglige SFO-aktiviteter kommer i tillegg.

Det gis søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse på 30% for 2. søsken og 50% for 3. eller flere søsken.

Beløp i kroner  Over 5G 4G-5G 3G-4G 2G-3G Under 2G Alle
5 dager/uke 2878 2354 2164 1932 1135  
4 dager/uke 2303 1883 1731 1545 908  
3 dager/uke 1871 1530 1406 1255 738  
Ekstradag 216
Sommer SFO per uke
Inklusiv mat- og aktivitetspenger
1234
Måltider i SFO Varierer

Hva skjer hvis jeg ikke betaler?

Manglende betaling kan medføre at man mister plassen i SFO, og ved nytt opphold må skyldig restanse være betalt.

Redusert betaling

Foresatte i husstander med samlet bruttoinntekt under 5G kan søke om redusert betaling.

Foresatte må ved søknad om redusert betaling dokumentere dagens bruttoinntekt.

Det kan søkes om redusert betaling for nytt skoleår fra 1. juni. 

Første møte med SFO

SFO-året starter opp første virkedag i august. Det er mulighet for å starte opp underveis i skoleåret.

Ved oppstart i august fyller foresatte ut digitalt skjema for at barnet skal kunne benytte plassen dagene før skolestart.

Hver tilvenning i SFO er forskjellig. Barnet må følges av foresatte første dag på SFO. Vi samarbeider med foresatte slik at barnet skal få en god start. Det er derfor viktig at vi får den informasjonen vi trenger for å få til dette. Det er viktig at du som forelder også blir trygg på SFO, at du kan levere barnet og med sikkerhet vite at det er noen som møter barnets behov.

Du som forelder kjenner barnet best, og velger om du ønsker å bli der sammen med barnet deler av den første dagen.

Oppsigelse og endring av plass

Søknad, endring og oppsigelse av plass gjøres nå i Visma Flyt skole.

Oppsigelsestiden er 2 måneder, regnet fra den første i hver måned etter at SFO har mottatt skjema.

Endringstiden er 1 måned, regnet fra den første i hver måned etter at SFO har mottatt skjema.

Søknad om endring eller oppsigelse av SFO-plass

Feriepåmelding

I skolens ferier/fridager holder SFO åpent hele dagen. Erfaringsvis blir det redusert bruk av SFO i feriene. Derfor er det påmelding til feriedager slik at SFO drives mest mulig effektivt.
Dersom det er få barn i skolens ferier kan flere SFO-ordninger samarbeide om oppholdssted/åpningstid.

Påmelding

Frist for påmelding til ferier er senest tre uker før ferien.

Slik melder du på

Påmeldingsskjema blir lagt ut på hjemmesiden til den enkelte SFO.

Betaling

Det betales for alle ferier uavhengig av om plassen benyttes eller ikke.

Hente og bringe på SFO

Som hovedregel skal foresatte følge barnet til morgen SFO, og hente barnet på ettermiddagen.

Det skal gjøres avtale med SFO om barnet skal gå hjem alene fra SFO.

Det må uten unntak gis beskjed dersom andre enn foresatte skal hente barnet på SFO.

Det er viktig å overholde SFO sine åpningstider.

Åpningstider

SFO er åpen 11 måneder i året og starter første arbeidsdag i august.

Daglig åpningstid er fra kl. 07.30 til 16.30.

I skolens ferier og på fridager i løpet av skoleåret er SFO åpen hele dagen med unntak av 5 planleggingsdager. Skolene bestemmer selv når planleggingsdagene legges.

Utvidet åpningstid

Det er mulig å søke om utvidet åpningstid mellom kl. 06.45 og 07.30, og mellom kl. 16.30 og 17.00 dersom dette kan begrunnes i foreldrenes arbeidstid. Dette må det søkes om hvert år.

Retningslinjer for antall barn som må søke om utvidet tid før dette kan innvilges, vedtas av Samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole.

Søknad om utvidet åpningstid SFO

Årsplan og periodeplan

Alle SFO i Larvik kommune skal utarbeide egen Årsplan.

Hver enkelt SFO sender ut planer for sin ordning i form av ukeplan, månedsplan eller månedsbrev.

Månedlig skriftlig informasjon til foreldre fra SFO:

  • Periode planen gjelder for
  • Hva er gjort siden forrige plan?
  • Hva har barna vært opptatt av?
  • Har det skjedd noe spesielt av interesse?
  • Plan for perioden
  • Praktisk info
  • Adresse/nettside
  • Telefon
  • E-post
  • Bunntekst med navn på skolefritidsordning og årstall
Årsplan finner du på skolens hjemmeside

Sommer-SFO

Sommer-SFO er et tilbud til barn som allerede har plass i skolefritidsordningen. I juli er det ikke SFO tilbud ved den enkelte skole.

Hvor og når?

Larvik kommune gir tilbud om sommer-SFO på Mesterfjellet skole onsdag til fredag i uke 27 og mandag til fredag i uke 28, under forutsetning at det melder seg tilstrekkelig antall barn.

De som ønsker å benytte seg av tilbudet om sommer-SFO må søke om dette.

Når må jeg søke?

Frist 22. mai (Obs! Ingen etteranmeldelser).

Åpningstider

Kl. 07.30 til 16.30 med kjernetid kl. 10.00 til 14.00 hvor alle må være tilstede på grunn av turer/aktiviteter.

Betaling

Betalingssatsen er i år kr. 1 234,- per uke, inklusiv mat- og aktivitetspenger.

Pris per dag er kr. 247,-, inklusiv mat- og aktivitetspenger.

Ubenyttede dager refunderes ikke.

Kontaktperson

Ansvarlig for sommer-SFO er Hanne Løvall Rastad, telefon 98 23 11 25.

Til toppen