Skolefritidsordningen (SFO)

Innhold

Tilbud før og etter skoleslutt for elever i 1.-4 . trinn.

Slik søker du

Alle barn i 1.-4. trinn kan søkes til et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid. I tillegg kan barn med særskilte behov i 5.-7. trinn få plass etter søknad.
Les mer om SFO Vedtekter 

Når må jeg søke?

Det kan søkes om plass gjennom hele året.

Hvor mange dager kan jeg søke om?

Det kan søkes om hel plass (5 dager pr uke), 4 dagers plass (4 faste dager pr uke) eller redusert plass (inntil 3 dager pr uke eller fleksible dager – for eksempel etter foreldres arbeidsturnus).
Barn som har heldagsplass annenhver uke, betaler etter taksten for 3 dager pr uke.

Søk om SFO plass

Betaling

Forsørgerbetalingen beregnes på grunnlag av barnets plass-størrelse og husstandens samlede inntekt.
Folketrygdens grunnbeløp blir regulert pr 1. mai hvert år.

Det betales for 11 måneder per år også om barna ikke møter alle dagene.
Betaling for mat og aktiviteter utenom daglige SFO-aktiviteter kommer i tillegg.
Det gis søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse på 30 % for 2. søsken og 50 % for 3. eller flere søsken.

  Over 5G 4G-5G 3G-4G 2G-3G Under 2G Alle
5 dager/uke kr 2800 kr 2290 kr 2105 kr 1879 kr 1104  
4 dager/uke kr 2240 kr 1832 kr 1684 kr 1503  kr 883  
3 dager/uke kr 1820 kr 1488 kr 1368 kr 1221 kr 718  
Ekstradag kr 210
Sommer SFO pr uke
Inklusiv mat-og aktivitetspenger
kr 1200
Måltider i sfo Varierer

Hva skjer hvis jeg ikke betaler?

Manglende betaling kan medføre at man mister plassen i SFO, og ved nytt opphold må skyldig restanse være betalt.

Redusert betaling

Foresatte i husstander med samlet bruttoinntekt under 5G kan søke om redusert betaling.
Foresatte må ved søknad om redusert betaling dokumentere dagens bruttoinntekt.
Dette må søkes om hvert år.

Søk om redusert betaling i SFO

Første møte med SFO

SFO-året starter opp første virkedag i august. Det er mulighet for å starte opp underveis i skoleåret.

Ved oppstart i august fyller foresatte ut digitalt skjema for at barnet skal kunne benytte plassen dagene før skolestart.

Hver tilvenning i SFO er forskjellig. Barnet må følges av foresatte første dag på SFO. Vi samarbeider med foresatte slik at barnet skal få en god start. Det er derfor viktig at vi får den informasjonen vi trenger for å få til dette. Det er viktig at du som forelder også blir trygg på SFO, at du kan levere barnet og med sikkerhet vite at det er noen som møter barnets behov.

Du som forelder kjenner barnet best, og velger om du ønsker å bli der sammen med barnet deler av den første dagen.

Oppsigelse og endring av plass

Oppsigelsestiden er 2 måneder, regnet fra den første i hver måned etter at SFO har mottatt skjema.

Endringstiden er 1 måned, regnet fra den første i hver måned etter at SFO har mottatt skjema.

Søk om å endre, si opp, flytting eller utvidet åpningstid i SFO

Feriepåmelding

I skolens ferier/fridager holder SFO åpent hele dagen. Erfaringsvis blir det redusert bruk av SFO i feriene. Derfor er det påmelding til feriedager slik at SFO drives mest mulig effektivt.
Dersom det er få barn i skolens ferier kan flere SFO-ordninger samarbeide om oppholdssted/åpningstid.

Frist for påmelding til ferier er senest tre uker før ferien.

Påmeldingsskjema blir lagt ut på hjemmesiden til den enkelte SFO.

Det betales for alle ferier uavhengig av om plassen benyttes eller ikke.

Sommer SFO

Sommer-SFO er et tilbud til barn som allerede har plass i skolefritidsordningen.
I juli er det ikke SFO tilbud ved den enkelte skole.
Larvik kommune gir tilbud om sommer SFO på sentrumsnær skole de to første ukene i juli, under forutsetning at det melder seg tilstrekkelig antall barn.

Frist for å søke

De som ønsker å benytte seg av tilbudet om sommer SFO må søke innen 15. mai.

Åpningstider

Kl 07:30 til 16:30 med kjernetid kl 10:00 – 15:00 hvor alle må være tilstede pga turer/aktiviteter.

Hente og bringe på SFO

Som hovedregel skal foresatte følge barnet til morgen SFO, og hente barnet på ettermiddagen.

Det skal gjøres avtale med SFO om barnet skal gå hjem alene fra SFO.

Det må uten unntak gis beskjed dersom andre enn foresatte skal hente barnet på SFO.

Det er viktig å overholde SFO sine åpningstider. Dersom barnet blir hentet etter stengetid gjentatte ganger (mer enn 2) vil dette føre til ekstra kostnad.

Åpningstider

SFO er åpen 11 måneder i året og starter første arbeidsdag i august.
Daglig åpningstid er fra 07.30 – 16.30.

I skolens ferier og på fridager i løpet av skoleåret er SFO åpen hele dagen med unntak av 5 planleggingsdager. Skolene bestemmer selv når planleggingsdagene legges.

Utvidet åpningstid

Det er mulig å søke om utvidet åpningstid for sitt/sine barn dersom dette kan begrunnes i foreldrenes arbeidstid. Dette må det søkes om hvert år. Gjelder ikke i skolens ferier.
Ved to foresatte i husstanden må begge ha behov for utvidet åpningstid for at dette skal innvilges.

Retningslinjer for antall barn som må søke om utvidet tid før dette kan innvilges, vedtas av Samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole.

Årsplan og periodeplan

Alle SFO i Larvik kommune skal utarbeide egen Årsplan. 
Hver enkelt SFO sender ut planer for sin ordning i form av ukeplan, månedsplan eller månedsbrev.
Årsplanen finner du på skolens nettsider.

Månedlig skriftlig informasjon til foreldre fra SFO:

  • Periode planen gjelder for
  • Hva er gjort siden forrige plan?
  • Hva har barna vært opptatt av?
  • Har det skjedd noe spesielt av interesse?
  • Plan for perioden
  • Praktisk info
  • Adresse/ hjemmeside
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Bunntekst med navn på skolefritidsordning og årstall
Til toppen