Skolefritidsordningen (SFO)

Innhold

Tilbud før og etter skoleslutt for elever i 1. - 4 . trinn.

Slik søker du

Alle barn i 1. - 4. trinn kan søkes til et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid. I tillegg kan barn med særskilte behov i 5. - 7. trinn få plass etter søknad.

Når må jeg søke?

Det kan søkes om plass gjennom hele året.

Hvor mange dager kan jeg søke om?

Det kan søkes om hel plass (5 dager per uke), 4 dagers plass (4 faste dager per uke) eller redusert plass (inntil 3 dager per uke eller fleksible dager – for eksempel etter foreldres arbeidsturnus).

Barn som har heldagsplass annenhver uke, betaler etter taksten for 3 dager per uke.

Søknad om SFO-plass

Betaling

Nye betalingssatser fra 1.8.2020

Beløp i kroner  Over 5G 4G-5G 3G-4G 2G-3G Under 2G Alle
5 dager/uke 2967 2723 2231 1992 1170  
4 dager/uke 2374 2178 1785 1594 936  
3 dager/uke 1929 1770 1450 1295 761  
Ekstradag 221
Sommer SFO per uke
Inklusiv mat- og aktivitetspenger
1349
Måltider i SFO Varierer
 • 1. og 2. trinn - betaler maksimalt 6 % av brutto inntekt for heltidsplass, 4 dagers plass betaler 80 % av heltidsplass og 3 dagers plass betaler 65 % av heltidsplass.
 • 3. og 4. trinn - følger betalingssatser i tabellen over.
 • 5. til 7. trinn - barn med særskilt behov får gratis SFO-plass.

Betaling for SFO-opphold beregnes etter barnets plasstørrelse og husstandens samlede brutto inntekt, i tillegg kommer betaling for mat og aktiviteter. Det betales for 11 måneder per år også om barna ikke møter alle dagene.

Søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse er 30 % for 2. søsken og 50 % for 3. eller flere søsken.

Redusert betaling

Du kan søke om redusert betaling hvis husstandens samlet brutto inntekt er:

 • under 5,45 G (pr. 1.5.19 kr. 544 226)  for 1. og 2. trinn. For heltidsplass skal du ikke betale mer enn 6 % av brutto inntekt. 
 • under 5 G ( pr. 1.5.19 kr. 499 290) for 3. og 4. trinn. 

Maks pris er kr. 2 967,- for heltidsplass.

Når du søker om redusert betaling må du dokumentere husstandens inntekten med siste års skattemelding. Vedtak om redusert betaling gjelder for ett skoleår.  

Hva skjer hvis jeg ikke betaler?

Manglende betaling kan medføre at du mister plassen i SFO, og ved nytt opphold må skyldig restanse være betalt.

Første møte med SFO

SFO-året starter opp første virkedag i august. Det er mulighet for å starte opp underveis i skoleåret.

Ved oppstart i august fyller foresatte ut digitalt skjema for at barnet skal kunne benytte plassen dagene før skolestart.

Hver tilvenning i SFO er forskjellig. Barnet må følges av foresatte første dag på SFO. Vi samarbeider med foresatte slik at barnet skal få en god start. Det er derfor viktig at vi får den informasjonen vi trenger for å få til dette. Det er viktig at du som forelder også blir trygg på SFO, at du kan levere barnet og med sikkerhet vite at det er noen som møter barnets behov.

Du som forelder kjenner barnet best, og velger om du ønsker å bli der sammen med barnet deler av den første dagen.

Oppsigelse og endring av plass

Søknad, endring og oppsigelse av plass gjøres nå i Visma Flyt skole.

Oppsigelsestiden er 2 måneder, regnet fra den første i hver måned etter at SFO har mottatt skjema.

Endringstiden er 1 måned, regnet fra den første i hver måned etter at SFO har mottatt skjema.

Søknad om endring eller oppsigelse av SFO-plass

Feriepåmelding

I skolens ferier/fridager holder SFO åpent hele dagen. Erfaringsvis blir det redusert bruk av SFO i feriene. Derfor er det påmelding til feriedager slik at SFO drives mest mulig effektivt.
Dersom det er få barn i skolens ferier kan flere SFO-ordninger samarbeide om oppholdssted/åpningstid.

Påmelding

Frist for påmelding til ferier er senest tre uker før ferien.

Slik melder du på

Påmeldingsskjema blir lagt ut på hjemmesiden til den enkelte SFO.

Betaling

Det betales for alle ferier uavhengig av om plassen benyttes eller ikke.

Hente og bringe på SFO

Som hovedregel skal foresatte følge barnet til morgen SFO, og hente barnet på ettermiddagen.

Det skal gjøres avtale med SFO om barnet skal gå hjem alene fra SFO.

Det må uten unntak gis beskjed dersom andre enn foresatte skal hente barnet på SFO.

Det er viktig å overholde SFO sine åpningstider.

Åpningstider

SFO er åpen 11 måneder i året og starter første arbeidsdag i august.

Daglig åpningstid er fra kl. 07.30 til 16.30.

I skolens ferier og på fridager i løpet av skoleåret er SFO åpen hele dagen med unntak av 5 planleggingsdager. Skolene bestemmer selv når planleggingsdagene legges.

Utvidet åpningstid

Det er mulig å søke om utvidet åpningstid mellom kl. 06.45 og 07.30, og mellom kl. 16.30 og 17.00 dersom dette kan begrunnes i foreldrenes arbeidstid. Dette må det søkes om hvert år.

Retningslinjer for antall barn som må søke om utvidet tid før dette kan innvilges, vedtas av Samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole.

Søknad om utvidet åpningstid SFO

Årsplan og periodeplan

Alle SFO i Larvik kommune skal utarbeide egen Årsplan.

Hver enkelt SFO sender ut planer for sin ordning i form av ukeplan, månedsplan eller månedsbrev.

Månedlig skriftlig informasjon til foreldre fra SFO:

 • Periode planen gjelder for
 • Hva er gjort siden forrige plan?
 • Hva har barna vært opptatt av?
 • Har det skjedd noe spesielt av interesse?
 • Plan for perioden
 • Praktisk info
 • Adresse/nettside
 • Telefon
 • E-post
 • Bunntekst med navn på skolefritidsordning og årstall
Årsplan finner du på skolens hjemmeside

Sommer-SFO

Ut fra smittevernhensyn blir det ikke gjennomført Sommer-SFO i juli 2020.

Til toppen