Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) 1.8.23

Innhold

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Larvik kommune. Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering 26.04.2023, gjeldende fra 01.08.2023.

§ 1. Målsetting

§ 1.1 I nært samarbeid mellom hjem og skole skal SFO gi barna omsorg, trivsel og trygghet. Ordningen skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Alle barn skal gis gode utviklingsvilkår.

§ 1.2 Skolefritidsordningen i Larvik skal drives i samsvar med Rammeplan for SFO, Kvalitet i Larvikskolen og lov og forskrift.

§ 2. Eierforhold og ansvar

§ 2.1 Skolefritidsordningen eies og drives av Larvik kommune etter de vedtekter som er vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kvalifisering.

§ 2.2 Rektor har det overordnede ansvar for SFO.

§ 3 Opptaksmyndighet

§ 3.1 Rektor ved skolen SFO er lokalisert til, er opptaksmyndighet.

§ 3.2 Ved anke på avslag ved opptak er virksomhetsleder klageinstans.

§ 4 Opptakskriterium

§ 4.1 Alle barn skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.–4. trinn.

§ 4.2 Det skal være et tilbud om skolefritidstilbud for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn.

§ 4.3 Den enkelte skole gir svar på søknad om SFO-plass.

§ 4.4 Det søkes særskilt om plass i sommer-SFO.

§ 5 Opptaksperiode, endring av plass - oppsigelse av plass

§ 5.1 Det kan søkes om plass i SFO gjennom hele året.

§ 5.2 Opptaksperioden er fra opptaket vedtas til plassen sies opp eller frem til 30. juni det året eleven går ut 4. trinn, eller for barn med særskilte behov fram til 30. juni det året eleven går ut 7. trinn.

§ 5.3 Oppsigelse av plass i løpet av skoleåret sendes skriftlig fra foreldre/foresatte til Larvik kommune. Oppsigelsestiden er 2 måneder, regnet fra den første i hver måned etter at SFO har mottatt oppsigelsen. Juli måned regnes som oppsigelsestid.

§ 5.4 Ønske om endring av størrelse på plass sendes skriftlig til Larvik kommune. Endringen gjøres gjeldende fra den 1. i måneden etter, med minimum 1 måned varslingstid. 

§ 6 Finansiering av skolefritidsordningen

§ 6.1 Lønns- og driftsutgifter i kommunale skolefritidsordninger dekkes av foreldrebetaling og overføringer fra staten.

§ 7 Foreldrebetaling

§ 7.1 Betalingssats for SFO-plass

 SFO-opphold 1. og 2. trinn
med 12 timers
gratis kjernetid

 3. og 4. trinn

 5 dager per uke  1 620 per måned 3 240 per måned
 4 dager per uke  980 per måned  2 600 per måned
 3 dager per uke  490 per måned  2 110 per måned
 12 timer gratis kjernetid  0 per måned  Gjelder ikke
 Ekstradag  250 per dag  250 per dag
 Mat- og aktivitetspenger  Varierer  Varierer
 Sommer SFO 592 per uke
(2 dager á 6 timer)
1 480 per uke

§ 7.2 Foreldrebetaling reguleres av forskrift til opplæringsloven og kommunestyrevedtak. 

§ 7.3 Det betales for 11 måneder per år, også om barna ikke møter alle dagene. Foresatte betaler fra den dagen barnet får SFO-plassen.

§ 7.4 Foresatte kan velge mellom 5, 4 eller 3 dagers opphold per uke. Barn som har heldagsplass annenhver uke, betaler etter taksten for 3 dager pr uke.

§ 7.5 Betaling for kost og aktiviteter utenom daglige SFO-aktiviteter, kommer i tillegg.

§ 7.6 Det gis søskenmoderasjon for søsken i SFO på samme folkeregistrerte adresse. Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere søsken. Søskenmoderasjon beregnes etter det eldste barnets plasstilbud.

§ 7.7 Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 % av brutto inntekt. Redusert betaling behandles etter søknad, og alle søkere behandles individuelt.

Husstander med rett til redusert betaling får søskenmoderasjon for søsken på tvers av barnehage og SFO i Larvik, barna må bo på samme folkeregistrerte adresse.

§ 7.8 Barn med særskilt behov på 5. til 7. trinn får gratis SFO-plass.

§ 7.9 Manglende betaling kan føre til oppsigelse av plass i SFO, og ved nytt opphold må skyldig restanse være betalt.

§ 8 Leke- og oppholdsareal

§ 8.1 SFO skal normalt ha rombase lokalisert til skolen.

§ 8.2 SFO disponerer bygninger og lekeareal etter behov. Plan for disponering gjøres av rektor og SFO-leder.

§ 8.3 Lokalene skal være godkjente etter brann- og helseforskriftene.

§ 9 Daglig opphold og årlig åpningstid

§ 9.1 SFO har åpent fra 1. august til 30. juni.

§ 9.2 Barn kan få plass i åpningen med følgende oppholdstider:

    • hel plass 5 dager i uka
    • redusert plass 4 dager i uka – plassene gis som faste dager
    • redusert plass 3 dager i uka – plassene kan være fleksible, avtale på SFO
    • 12 timer gratis kjernetid for 1. og 2. trinn

§ 9.3 Daglig åpningstid er 07:30 – 16:30. Tidspunktene for gratis kjernetid varierer på den enkelte SFO. Åpningstiden kan reduseres dersom foresattes behov dekkes ved kortere åpningstid

§ 9.4 Det er i spesielle tilfeller mulig å søke om utvidet åpningstid mellom 06:45 og 07:30, og mellom 16:30-17:00. SU vedtar utvidet åpningstid for den enkelte SFO. Rektor behandler søknad fra foresatte. Virksomhetsleder er ankeinstans.

§ 9.5 Dersom det er få barn i høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie bør flere SFO ordninger samarbeide om oppholdssted/åpningstider.

§ 9.6 Dersom det melder seg tilstrekkelig antall søkere vil kommunen arrangere sommerSFO de to første ukene i juli, lokalisert til en av skolefritidsordningene. Dette tilbudet betales det særskilt for.

§10 Ledelse og bemanning

§ 10.1 Rektor er den formelle leder av SFO. SFO-ledere har ansvar for SFO-ordningen.

§ 10.2 SFO-leder er en del av skolens lederteam og har rektor som sin nærmeste leder.

§ 10.3 SFO-leder er tilsatt basert på antall barn med plass på SFO. SFO-leder fordeler sin arbeidstid mellom administrasjon og ledelse av skolefritidsordningen og arbeid på avdeling basert på antall barn. SFO-ordninger under 20 barn har ikke egen  SFO-leder. Ledelsesressursen legges til rektor/teamleder.  SFO leders stillingsandel og fordeling av arbeidstid gjøres basert på følgende fordelingsnøkkel:

 Stillingsstørrelse  Antall barn  Ledelse  Tid på avdeling
 100 %  120 eller flere  70 %  30 %
 100 %  110 - 119  60 %  40 %
 100 %  60 - 99  40 %  60 %
 100 %  40 - 59  25 %  75 %
 100 %  20 - 39  20 %  80 %
 0 %  1 - 19  Rektor, teamleder 20 %  

§ 10.4 Bemanning på SFO gjøres i forhold til antall «hele» plasser. Plasser med redusert tid regnes om til hele plasser, barn med oppholdstid 3 dager per uke utgjør 3/5-plass, og barn med oppholdstid 4 dager per uke utgjør 4/5-plass. SFO-leders arbeidstid på avdeling, jf. tabell i §10.3, er en del av grunnbemanningen.

 Antall heltidsplasser

 Grunnbemanning
 Stillingsstørrelse

1 - 12 elever 1,50
13 - 22 elever 1,75
23 - 30 elever 2,00
31 - 38 elever 2,25
39 - 46 elever 2,50
47 - 53 elever 2,75
54 - 60 elever 3,00
61 - 67 elever 3,25
68 - 74 elever 3,50
75 - 81 elever 3,75
82 - 88 elever 4,00
90 - 95 elever 4,25
96 - 102 elever 4,50
103 - 109 elever 4,75
110 - 116 elever 5,00
117 - 123 elever 5,25
124 - 130 elever 5,50
131 - 137 elever 5,75
138 - 144 elever 6,00
145 - 151 elever 6,25
152 - 158 elever 6,50

 

Til toppen