Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Innhold

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans.

Om PP-tjenesten

PP-tjenesten jobber forebyggende og nært med samarbeidspartnere i barnehage og skole med fokus på inkludering. Vårt mål er at alle barn og unge skal få gode opplærings- og utviklingsmuligheter og et likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Pedagogisk psykologisk tjeneste er kommunens rådgivende og sakkyndige instans.

Vi bistår også i saker der voksne har utvidet behov for tilrettelegging i forbindelse med sin grunnskoleopplæring.

PP-tjenestens mandat er hjemlet i opplæringsloven kapittel 5.

Henvisning til PPT

Det er i hovedsak barnehage og skole som henviser til PP-tjenesten. Det kan ikke henvises til PP-tjenesten uten foresattes samtykke.

Foresatte kan også henvise direkte. Dersom du som foresatt har et barn du mener ikke har forsvarlig utbytte av det ordinære tilbudet og er bekymret for utviklingen, bør du i første omgang ta en samtale med barnehagen eller skolen for å høre deres vurdering

For henvisning knyttet til voksne med behov for sakkyndig vurdering drøfter voksenopplæringen saken med kontaktperson i PP-tjenesten i forkant av en henvisning.

PP-tjenesten bistår også barnehager og skoler med kompetanse - og organisasjonsutvikling. Systemsaker opprettes i samarbeid med styrer i barnehager og rektor ved skoler ved behov for bistand.

Inntak

PP-tjenesten har ulike typer tilbud til barnehager, skoler, foresatte eller andre personer som ønsker å drøfte barn og unge mellom 0-16 år med særskilte behov.

For barn i barnehage, kan det bestilles konsultasjon hos PP-tjenesten eller saken kan tas opp i tverrfaglige drøftingsteam. Elever taes opp i systematiske drøftingsteam på skolen, TPO - team, der PP-tjenesten og helsesykepleier deltar. Hensikten med konsultasjon og drøftingsteam er å gi forebyggende råd om gode tiltak barnehage og skole kan prøve ut innenfor det ordinære. Alle saker bør drøftes med PP-tjenesten før henvisning, og barnehager og skoler må prøve ut tiltak innenfor tilpasset og ordinært tilbud før en elev henvises til PP-tjenesten.

PP-tjenesten ønsker å komme tidlig inn for å kunne bidra til at kvaliteten på det ordinære tilbudet øker. Det er viktig for oss at kvaliteten på det ordinære tilbudet er god slik at det ordinære kan romme de fleste barn og unge med behov. Samtidig er vi opptatt av at de barna som trenger spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning skal få det. Gjennom blant annet vårt sakkyndighetsarbeid ønsker vi å bidra til å heve kvaliteten på det spesialpedagogiske tilbudet.

PP-tjenesten har ukentlige inntak, hvor henvisninger vurderes.

Sakkyndighetsarbeid

Når et barn eller elev er henvist PP-tjenesten, og saken er tatt inn, starter PP-tjenesten et utredningsarbeid. Gjennom informasjon fra foresatte, barnehage eller skole, samtale, testing og observasjon, forsøker vi å danne oss et bilde av den enkeltes styrker, utfordringer og behov for tilrettelegging. I tillegg til det individuelle vurderer PP-tjenesten det kontekstuelle og relasjonelle barnet/eleven er en del av.

Konklusjonen kan enten være at barnets/elevens behov bør kunne dekkes innenfor tilpasninger i det ordinære tilbudet, eller det kan tilrås spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skolen. Vi kan også vurdere videre henvisning.

Systemrettet arbeid

PP-tjenesten driver systemrettet arbeid i barnehager og skoler på gruppe- eller trinn-nivå, eller for hele organisasjonen. Dette skjer ved faste drøftingsmøter, kursing, foredrag, workshops, konsultasjon eller direkte veiledning.

PP-tjenesten er gratis

Alle tjenester ved PP-tjenesten er gratis.

Kontakt

Telefon: 
Mandag, onsdag og fredag ring PPT på telefonnummer: 45 91 13 90
Tirsdag og torsdag ring Sentralbordet på telefonnummer: 33 17 10 00

Adresse: 
Askeveien 2, 3274 LARVIK

Til toppen