Pedagogisk Psykologisk tjeneste

Innhold

Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans.

Om PP-tjenesten

PP-tjenesten jobber forebyggende og nært med samarbeidspartnere i barnehage og skole med fokus på inkludering. Vårt mål er at alle barn og unge skal få gode opplærings- og utviklingsmuligheter.

Vi bistår også i saker der voksne har utvidet behov for tilrettelegging i forbindelse med sin grunnskoleopplæring.

PP-tjenestens mandat er hjemlet i opplæringsloven kapittel 5.

Hvordan komme i kontakt

Det er i hovedsak barnehage og skole som henviser til PP-tjenesten. Det kan ikke henvises til PP-tjenesten uten foresattes samtykke. Foresatte kan også henvise direkte. Dersom du som foresatt har et barn du mener ikke har forsvarlig utbytte av det ordinære tilbudet, bør du i første omgang ta en samtale med barnehagen eller skolen for å høre deres vurdering.

Styrer i barnehager og rektor ved skoler kan i tillegg henvise til PP-tjenesten ved behov for bistand med kompetanseheving eller organisasjonsutvikling.

Inntak

PP-tjenesten har ulike typer tilbud til barnehager, skoler, foresatte eller andre personer som ønsker å drøfte barn og unge mellom 0-16 år med særskilte behov.

For barn i barnehage, kan det bestilles konsultasjon hos PP-tjenesten eller saken kan tas opp i Familieråd. Elever taes opp i systematiske drøftingsteam på skolen der PP-tjenesten deltar. Hensikten med konsultasjon og drøftingsteam er å gi forebyggende råd om gode tiltak barnehage og skole kan prøve ut innenfor det ordinære. Skolen må prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring før en elev henvises til PP-tjenesten.

PP-tjenesten ønsker å komme tidlig inn for å kunne bidra til at kvaliteten på det ordinære tilbudet øker. Det er viktig for oss at kvaliteten på det ordinære tilbudet er god slik at det ordinære kan romme de fleste barn og unge med behov. Samtidig er vi opptatt av at de barna som trenger spesialundervisning skal få det. Gjennom blant annet vårt sakkyndighetsarbeid ønsker vi å bidra til å heve kvaliteten på det spesialpedagogiske tilbudet.

Sakkyndighetsarbeid

Når et barn eller elev er henvist PP-tjenesten, og saken er tatt inn, starter PP-tjenesten et utredningsarbeid. Gjennom informasjon fra foresatte, barnehage eller skole, samtale, testing og observasjon, forsøker vi å danne oss et bilde av den enkeltes styrker, utfordringer og behov for tilrettelegging. I tillegg til det individuelle vurderer PP-tjenesten det kontekstuelle og relasjonelle barnet/eleven er en del av. Konklusjonen kan enten være at barnets/elevens behov bør kunne dekkes innenfor tilpasninger i det ordinære tilbudet, eller det kan tilrås spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skolen. Vi kan også vurdere videre henvisning.

Systemrettet arbeid

PP-tjenesten driver systemrettet arbeid i barnehager og skoler på gruppe- eller trinn-nivå, eller for hele organisasjonen. Dette skjer ved faste drøftingsmøter, kursing, foredrag, workshops, konsultasjon eller direkte veiledning.

Hva koster det

Alle tjenester ved PP-tjenesten er gratis.

Kontakt

  • Pedagogisk psykologiske tjenester Askeveien 2, 3274 LARVIK
Til toppen