Om Larvik Læringssenter

Innhold

Larvik Læringssenter er et voksenopplæringssenter som tilbyr et stort utvalg av utdanning, kurs og rådgivning.

Åpningstider

Norskskolen

Ukedager Kontortid Telefontid
Alle hverdager 08.30 - 12.30
 
08.00 - 12.30
13.00 - 15.00
Kontoret er stengt Vinterferie (uke 8)
Påskeferien
Hele juli
Høstferien (uke 40)
Juleferien
Telefon er betjent i ferier.

Telefon: 331 73 150

Voksenopplæringa

Ukedager Kontortid Telefontid
Alle hverdager 08.30 - 15.30  08.00 - 15.30

Telefon: 924 55 200

Verket

  Ukedager Åpningstid
Verket Mandag - torsdag 08.00 - 15.30
Kafeen  Mandag - fredag 09.00 - 14.00
Butikken Mandag - fredag 09.00 - 14.00, eller etter avtale

Telefon: 982 31 906

Hva kan vi tilby

Larvik Læringssenter består av avdelingene Norskskolen, Voksenopplæringa, Kombinasjonsklassen og Verket, i tillegg til de forebyggende programmene Fargespill Larvik, ICDP, COS, FlexID og migrasjonsrådgiver.

Med målrettet opplæring, teoretisk og praktisk, og med arbeidsrettede aktiviteter, ønsker vi å legge til rette for at vår elever, deltakere og medlemmer raskest mulig kan bidra med sine ressurser i samfunnet. 

Vi tilbyr også kurs og kompetanseheving, både yrkespraksis kurs, men også Kompetansepluss, som er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter. I tillegg kan bedrifter kjøpe skreddersydde kurs ut ifra hvilke behov de har for kompetanseheving internt hos seg.

Vår visjon

Livslang læring

For å nå dette målet er vi avhengig av helhetlige og tverrfaglige løsninger. Vi kan bare løse våre oppgaver i samarbeid mellom våre brukere, ansatte og våre samarbeidspartnere!
På denne måten skaper vi trygge læringsarenaer, der den enkelte opplever å bli sett og respektert.

Larvik Læringssenter spiller en viktig rolle i utviklingen av enkeltindivider, men også av Larvik som et attraktivt sted å bo. Positive holdninger til mangfold er en forutsetning for en god by- og regionsutvikling. Åpenhet og toleranse er viktige verdier for et sted i vekst.

NAFO-skole

Larvik læringssenter er fokusvirksomhet for NAFO.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ble etablert i 2004 med bakgrunn i Regjeringens strategiplan: “Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009″. Etter strategiplanperiodens utløp arbeider NAFO med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.

NAFO får oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og samarbeider med universiteter, høgskoler, de øvrige nasjonale sentrene, FUG og Vox. Fokusvirksomhetene innen barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæring er sentrale medspillere.

Med fokusvirksomhet menes en virksomhet

  • som er kommet langt i det flerkulturelle arbeidet
  • der ledelsen og personalet ivaretar mangfoldsperspektiv
  • som er villig til å bruke tid på kompetanseutvikling innen fagfeltet både internt og i egne kommunale/regionale nettverk

Vi er stolte av å være en fokusskole for NAFO!

Digital hver dag

Digital hver dag er et felles kommunalt utviklingsprosjekt med NAV flyktning og Larvik læringssenter. Navnet spiller på at det er svært vanskelig å leve i Norge i dag uten å være digital. Digital kompetanse er en forutsetning for å kunne delta i samfunns-og arbeidsliv, og mangel på dette kan bidra til utenforskap. Så mange som 800 000 voksne i Norge har svake digitale ferdigheter, og det er derfor at private og offentlige aktører går sammen for å styrke disse.

Vi vil at alle elever i Larvik læringssenter har et personlig digitalt verktøy hver, og at dette brukes aktivt og daglig i alle våre tilbud. NAV flyktning og NAV Larvik er med å finansiere dette fordi de en stor del av elevene også er tilknyttet dem.

Digital hver dag kan deles opp i tre hovedfaser, hvor vi nå er inne i siste

Forberedelser

Utprøving av programvare og utstyr samt oppbygging av infrastruktur. Her har vi hatt et godt samarbeid med kommunens IT-avdeling.

Opplæring ansatte

Vi valgte Google Suite for Education som plattform. Dette er også Larvik kommunes valg for grunnskolen og vi har et et godt samarbeid med de som står for innføringen av dette der. Som digitale verktøy valgte vi en blanding av iPad og Chromebooks. Alle ansatte i Larvik læringssenter og på NAV flyktning har startet opplæring august 2016 i disse temaene.

Oppstart og utvikling

Fra august 2017 har vi nådd målet om at alle elevene har et digitalt verktøy. Nå gjenstår bare resten! 

Utstyr og struktur er på plass, nå skal vi fokusere på erfaringsdeling og utvikling av god hverdagspraksis.

Til toppen