Om Larvik Læringssenter

Innhold

Larvik Læringssenter er et kompetansesenter som tilbyr et bredt utvalg av utdanning, kurs og tjenester.

Larvik Læringssenter spiller en viktig rolle i utviklingen av enkeltindivider, men også av Larvik som et attraktivt sted å bo. Positive holdninger til mangfold er en forutsetning for en god by- og regionsutvikling. Åpenhet og toleranse er viktige verdier for et sted i vekst. 

Hva kan vi tilby

Larvik Læringssenter består av avdelingene Norskskolen, Voksenopplæring, Tolketjenesten og Migrasjon og kultur. I tillegg tilbyr vi gratis karriereveiledningstjenester til alle våre elever/deltakere. 

Avdeling Norskskolen

 • Norskopplæring på alle nivåer og til alle kategorier innvandrere og flyktninger. 
 • Studiekompetanse i norsk.
 • Språkkurs til bedrifter. 
 • 50 timer samfunnskunnskapskurs på ulike språk med tospråklige lærere og tolker. 
 • Kursene holdes i våre lokaler på Mølla og Tollboden, på nett og ute på arbeidsplass/praksisplass. 
 • Avdelingen er et testsenter for norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver. 

Avdeling Voksenopplæring

 • Grunnskoleopplæring og spesialundervisning til voksne med rett til opplæring etter opplæringsloven.
 • Kombinasjonsklassen - et innføringstilbud til minoritetsspråklige elever mellom 16 og 20 år, med kort botid i Norge.
 • Realkompetansevurdering. 
 • Kompetanseplusskurs. 
 • Logopeditjenester. 
 • Tjenestene gis i våre lokaler på Mølla og på Thor Heyerdahl videregående skole. 

Avdeling Tolketjenesten

 • Formidler muntlig tolkning, både fremmøte- og telefontolker, og skriftlige oversettelser av dokumenter og informasjonsmateriale.
 • tilbyr også opplæring i hvordan man kommuniserer via av tolk og hvordan man bestiller tolketjenester. 
 • Tjenestene tilbys ute hos oppdragsgivere og i lokalene på Borgejordet. 

Avdeling Migrasjon og kultur

 • Består av migrasjonsrådgiver, Fargespill Larvik, foreldreveiledningskurs (minoritetsvarianten), ungdomskurset Flexid og oppfølging av prosjektene tilknyttet arbeid mot radikalisering og ekstremisme og Friluftsliv og aktivitet. 
 • Avdelingen tilbyr også forskjellige kurs innenfor migrasjon og interkulturell kommunikasjon og veiledning til brukere og samarbeidspartnere.
 • Tjenestene tilbys både i våre lokaler i Mølla, Tollboden og i samarbeid med andre tjenester i Larvik kommune og andre offentlige samarbeidspartnere, i næringslivet og til frivillige lag og foreninger i Larvik.

NAFO

Larvik Læringssenter er en samarbeidsvirksomhet for NAFO.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet – storbyuniversitetet.

NAFO skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå.  NAFO Vi driver et landsdekkende arbeid for å fremme tilpasset og god opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne i inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap. Larvik Læringssenter er i den forbindelse utnevnt som en samarbeidsvirksomhet for NAFO.

Vi er stolte av å være en samarbeidsvirksomhet for NAFO!

Våre ansatte

Virksomhetsleder Larvik Læringssenter

Inger Hjortland
Virksomhetsleder
inger.hjortland@larvik.kommune.no
982 31 270

Ansatte fellesfunksjonen Larvik Læringssenter

Anette Hole Hovland
Saksbehandler
anette.hole.hovland@larvik.kommune.no

Helen Regine Skuggedal Askeland
Veileder Larvik Læringssenter
helen.regine.skuggedal.askeland@larvik.kommune.no
982 31 433

Lilly Lykke Ewel
Veileder Larvik Lærlingkontor
lilly.lykke@larvik.kommune.no
412 75 858

Liv Heidi Teigen
Saksbehandler
liv.heidi.teigen@larvik.kommune.no

Stine Søiland
Konsulent
stine.soiland@larvik.kommune.no
452 21 125

Ansatte Voksenopplæring/Kombinasjonsklasse

Ansatte Norskskolen

Ansatte Migrasjon og kultur

Ansatte Tolketjenesten

Til toppen