Skolemiljø

Innhold

Elevens rett til et godt skolemiljø og ordensreglement.

Retten til et godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Et nytt regelverk gjelder fra 1. august 2017 og skal sikre nulltoleranse mot mobbing.
I det nye regelverket er skolenes plikt til å avdekke, undersøke og handle i mobbesaker forsterket og tydeliggjort gjennom det som kalles en aktivitetsplikt. I aktivitetsplikten ligger det at alle som jobber på skolen skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser. Skolene skal undersøke all mistanke om mobbing, og sette inn tiltak når en elev ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø. Når skolen setter inn tiltak, skal det også lages en plan for hvordan tiltaket skal gjennomføres.
I det nye regelverket ligger det også at elever og foreldre skal kunne melde inn en sak direkte til Fylkesmannen dersom de mener at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin. Fylkesmannen går fra å være en klageinstans til å bli en førstelinjeinstans som kan pålegge tiltak og i ytterste konsekvens bøtelegge kommuner som ikke oppfyller aktivitetsplikten.

Larvikskolen har et eget ordensreglement som gjelder som en forskrift.

Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor. Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg.
Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Plan for et trygt og godt skolemiljø Veileder for et godt skolemiljø Ordensreglement for Larvikskolen Godt skolenærvær - forebygging av bekymringsfullt fravær
Til toppen