Skolefritidsordningen (SFO)

Innhold

Tilbud før og etter skoleslutt for elever i 1. - 4 . trinn.

Slik søker du

Alle barn på 1.-4. trinn kan søkes til et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid. I tillegg kan barn med særskilte behov på 5.-7. trinn få plass etter søknad.

Når må jeg søke?

Det kan søkes om plass gjennom hele året.

Hvor mange dager kan jeg søke om?

Det kan søkes om hel plass (5 dager pr. uke), 4 dagers plass (4 faste dager pr. uke) og redusert plass (inntil 3 dager pr. uke eller fleksible dager – for eksempel etter foreldres arbeidsturnus). 

Tilbud med 12 timer gratis kjernetid i SFO for 1.–3. trinn, dette er et tilbud om SFO-plass noen timer hver dag.

Barn som har heldagsplass annenhver uke, betaler etter taksten for 3 dager pr. uke.

Foreldrebetaling i SFO

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn, fra 1.8.23 for elever på 2. trinn og fra 1.8.24 for elever på 3. trinn. For SFO-tilbudet om 12 timer gratis kjernetid pr. uke har hver skole satt opp tidspunkter for når dette gjelder på dagen. Du betaler for mat- og aktiviteter.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler?

Manglende betaling kan medføre at du mister plassen i SFO, og ved nytt opphold må skyldig restanse være betalt.

Årsoppgaver

Har du fått en eller flere årsoppgaver?
En årsoppgave er en oversikt over pengebevegelsene dine det siste året. For eksempel får du årsoppgave fra arbeidsgiveren din, som viser hvor mye lønn du har fått og hva du har betalt i skatt. Du får også årsoppgave fra bank, forsikringsselskap, barnehage og SFO. Årsoppgaven fra barnehage og SFO viser hva du har betalt det siste året.
Årsoppgavene må du ta vare på, slik at du kan sjekke at informasjonen i skattemeldingen stemmer. Det kan gi deg rett til mindre skatt! Du får skattemeldingen din i løpet av mars.

Første møte med SFO

SFO-året starter opp første virkedag i august. Det er mulighet for å starte opp underveis i skoleåret.

Ved oppstart i august fyller foresatte ut digitalt skjema for at barnet skal kunne benytte plassen dagene før skolestart.

Hver tilvenning i SFO er forskjellig. Barnet må følges av foresatte første dag på SFO. Vi samarbeider med foresatte slik at barnet skal få en god start. Det er derfor viktig at vi får den informasjonen vi trenger for å få til dette. Det er viktig at du som forelder også blir trygg på SFO, at du kan levere barnet og med sikkerhet vite at det er noen som møter barnets behov.

Du som forelder kjenner barnet best, og velger om du ønsker å bli der sammen med barnet deler av den første dagen.

Oppsigelse og endring av plass

Søknad, endring og oppsigelse av plass gjør du ved å logge inn i Visma Flyt skole.

Oppsigelsestiden er 2 måneder, regnet fra den første i hver måned etter at SFO har mottatt skjema.

Endringstiden er 1 måned, regnet fra den første i hver måned etter at SFO har mottatt skjema.

Feriepåmelding

I skolens ferier/fridager holder SFO åpent hele dagen. Erfaringsvis blir det redusert bruk av SFO i feriene. Derfor er det påmelding til feriedager slik at SFO drives mest mulig effektivt. Dersom det er få barn i skolens ferier kan flere SFO-ordninger samarbeide om oppholdssted/åpningstid.

Påmelding

Frist for påmelding til ferier er senest tre uker før ferien.

Slik melder du på

Påmeldingsskjema blir lagt ut på hjemmesiden til den enkelte SFO.

Betaling

Det betales for alle ferier uavhengig av om plassen benyttes eller ikke.

Hente og bringe på SFO

Som hovedregel skal foresatte følge barnet til morgen SFO og hente barnet på ettermiddagen.

Det skal gjøres avtale med SFO om barnet skal gå hjem alene fra SFO.

Det må uten unntak gis beskjed dersom andre enn foresatte skal hente barnet på SFO.

Det er viktig å overholde SFO sine åpningstider.

Åpningstider

SFO er åpen 11 måneder i året og starter første arbeidsdag i august.

Daglig åpningstid er fra kl. 07.30 til 16.30.

I skolens ferier og på fridager i løpet av skoleåret er SFO åpen hele dagen med unntak av 5 planleggingsdager. Skolene bestemmer selv når planleggingsdagene legges.

Utvidet åpningstid

Det er mulig å søke om utvidet åpningstid mellom kl. 06.45 og 07.30, og mellom kl. 16.30 og 17.00 dersom dette kan begrunnes i foreldrenes arbeidstid. Dette må det søkes om hvert år.

Retningslinjer for antall barn som må søke om utvidet tid før dette kan innvilges, vedtas av Samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole.

Årsplan og periodeplan

Alle SFO i Larvik kommune skal utarbeide egen Årsplan.

Hver enkelt SFO sender ut planer for sin ordning i form av ukeplan, månedsplan eller månedsbrev.

Månedlig skriftlig informasjon til foreldre fra SFO:

  • Periode planen gjelder for
  • Hva er gjort siden forrige plan?
  • Hva har barna vært opptatt av?
  • Har det skjedd noe spesielt av interesse?
  • Plan for perioden
  • Praktisk info
  • Adresse/nettside
  • Telefon
  • E-post
  • Bunntekst med navn på skolefritidsordning og årstall
Til toppen