Høring - Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Stokke - Larvik

Frist for uttalelse: 15. mars 2019.

I sak KST-5/19 vedtok kommunestyret i Larvik at forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Stokke - Larvik, legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14. Samtlige korridorer er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. 

  • PlanID: 201825
  • Arkivsaks id: 18/18573

Dokumenter til høring

Følgende dokumenter tilhører høringen:

Plandokumentene er også gjort tilgjengelig på følgende steder:

Frist

15. mars 2019.

Høringsuttalelse

Alle høringsuttalelsene vil bli publisert på kommunens postlister.
Du kan sende innspill og høringsuttalelse elektronisk via Plandialoge, pr e-post eller pr brev.

I plandialogen, trykker du på knappen «Gi tilbakemelding» og fyller ut skjemaet. Ved å bruke denne løsningen sendes innspillene direkte til saken.

Plandialogen.PNG
Send innspill og høringsuttalelse via Plandialogen

Alternativer til å sende inn innspill og høringsuttalelse:

  • E-post til postmottak@larvik.kommune.no, e-posten må merkes med arkivsaks id: 18/18573.
  • Brev til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik, brevet må merkes med arkivsaks id: 18/18573.

Mer informasjon

InterCity-prosjektet planlegger en dobbeltsporet bane som går innom alle byene og tettstedene i Vestfold. Ny jernbane skal etter gjeldende Nasjonal transportplan stå ferdig i 2032 og i den forbindelse er det opprettet en egen siden om dette.

Til toppen