Høring - Fv. 301 gs-veg Jahrehagen–Grevle

Innhold

Frist for innsendelse av merknader: 18. juni 2018.

I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 legger Statens vegvesen Region sør forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 301 Jahrehagen-Grevle ut på offentlig ettersyn.

Hovedformålet med planen er å bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for myke trafikanter på strekningen.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til Statens vegvesen Region sør ved Rune Gunnerød telefon 99 29 28 72 eller e-post rune.gunnerod@vegvesen.no

Send merknader

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 18. juni 2018 til Statens vegvesen Region sør, v/Rune Gunnerød, Pb 723, 4808 Arendal eller via e-post til firmapost-sor@vegvesen.no.

Til toppen