Høring – forskrift om skolefritidsordningen

Innhold

Frist for uttalelse: 19. mai 2024

Dagens opplæringslov

§ 13-7. Skolefritidsordning, tredje avsnitt:
“Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om

a.    eigarforhold
b.    kven som er opptaksmyndigheit
c.    opptakskriterium
d.    opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
e.    foreldrebetaling
f.    leike- og opphaldsareal
g.    dagleg opphaldstid og årleg opningstid
h.    bemanning og leiing”

Ny opplæringslov fra 1.8.24 

§ 4-5. Skolefritidsordning, femte avsnitt:
“Kommunen gir forskrift om skolefritidsordninga. Forskrifta skal ha reglar om

a.    eigarforhold
b.    kven som er opptaksmyndigheit
c.    opptakskriterium
d.    opptaksperiode og oppseiing
e.    foreldrebetaling
f.    leike- og opphaldsareal
g.    dagleg opphaldstid og årleg opningstid
h.    personale og leiing"

Forskrift om skolefritidsordningen

Dagens rutiner

Larvik kommune har ingen forskrift i dag, men opplæringsloven har regulert hvilke punkter skolefritidsordningen (SFO) skal ha i vedtektene. Vedtektene er vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kvalifisering (HOK). Nye vedtekter gjeldende fra 1.8.24 ble vedtatt i HOK 6.3.24.

Endringer i opplæringsloven

Det er nytt at kommunen har plikt til å vedta forskrift om skolefritidsordningen.

Endringer i forhold til dagens regler

Vi har videreført de lokale vedtektene til forslag til ny forskrift med noen unntak. 

 • § 6 Finansiering av skolefritidsordningen er fjernet og er ivaretatt i § 2 i ny forskrift.
 • § 7 Foreldrebetaling i vedtektene § 6 i ny forskrift.
  Kommunestyret vedtar betalingssatser for SFO-opphold hvert år.
  Satsene for mat- og aktiviteter blir i dag vedtatt av SU på den enkelte skole, og satsene varierer fra kr. 0 til kr. 350 for 5 dagers SFO-plass.
  Jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 1B Skolefritidsordningen § 1B-1 tredje avsnitt står det: "Betaling for kost kan komme i tillegg". Vi foreslår at teksten endres fra mat- og aktivitetspenger til kost, og at kommunestyret vedtar lik kostpris for alle SFO-ordningene i sak om strategidokument - gebyr og betalingssatser. 
  Tabell med satser i vedtektene er ikke tatt med i ny forskrift. Informasjon om satser blir sendt til foresatte med barn i SFO og til foresatte til skolestartere hver vår. I tillegg legges informasjon ut på kommunens internettside
 • § 7.6 og § 7.7
  Punktene er regulert i forskrift til opplæringsloven og ivaretatt i § 1 i ny lokal forskrift. Informasjon legges ut på kommunens internettside
 • § 8 Leke og oppholdsareal i vedtektene er § 7 i ny forskrift
 • § 9 Daglig opphold og årlig åpningstid er § 8 i ny forskrift
 • § 9.4 i vedtektene står det at SU vedtar utvidet åpningstid på den enkelte SFO. Åpningstiden kan etter vedtak fra SU utvides med 45 minutter på morgenen og 30 minutter på ettermiddagen.
  I ny forskrift foreslår vi at utvidet åpningstid ikke behandles av SU. Rektor innvilger utvidet åpningstid når minimum 10% av foresatte søker om dette. 
 • § 10 Ledelse og bemanning er § 9 i ny forskrift
 • § 10.3 og 10.4 
  Tabellen som viser fordeling av SFO-leders stilling mellom ledelse og tid på avdelingen er tatt bort. Dette gjelder også tabell over grunnbemanningen. Det skal lages egne retningslinjer for bemanning i SFO.  
 • Det er gjort mindre språklige endringer. 

Gi innspill

Innspill sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 24/26133 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for uttalelse er 19. mai 2024.

Til toppen