Søke på egenhånd

Innhold

Veileder for hvordan du søker om byggetiltak på egenhånd.

1. Sjekk om du må søke

Sjekk først om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

2. Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til.

3. Få veiledning eller bestill forhåndskonferanse

Før du går i gang med et prosjekt, kan du få veiledning av Servicetorg.

For større eller mer komplekse saker kan det være nødvendig å bestille en forhåndskonferanse. Det kan for eksempel være en god idé å ha en forhåndskonferanse i større utbyggings- og fortettingsprosjekter, som utbygging av flere boliger i et eksisterende boligområde.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett. Vi kan heller ikke gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Disse vurderingene gjøres under selve saksbehandlingen, og er ikke et tema du kan ta opp i en forhåndskonferanse.

4. Samle alt du må ha i byggesøknaden

Dette må du ha med i byggesøknaden

 • Beskrivelse av hva du søker om
  Et kort følgebrev som gjør det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om. Du må også begrunne eventuelle dispensasjoner.
 • Kart/situasjonsplan
  Det må medfølge kartutsnitt med tiltaket inntegnet. Dette kan du bestille via Infoland eller ved å henvende deg til Servicetorg.

 • Tegninger
  Tegningene skal fortrinnsvis være i målestokk 1:100 og være fagmessig utført.

 • Dispensasjon
  Hvis tiltaket forutsetter dispensasjoner fra plan- og bygningslovgivningen må søknad om dette vedlegges byggesøknaden som et eget skriv.

 • Tilknytning til infrastruktur
  Eventuell vannforsyning, bortleding av avløpsvann og atkomst må sikres og dokumenteres ved innsending av søknaden.

 • Uttalelse fra vernemyndigheter
  Hvis tiltaket eller plangrunnlaget tilsier at det innhentes uttalelse fra Vestfold fylkeskommune, anbefales det at denne vedlegges søknaden.

 • Søknad om avkjørsel
  Alle eiendommer skal i utgangspunktet ha kjøreatkomst fra offentlig vei med én avkjørsel.

 • Tiltaksplan for graving og forurensning
  Dersom tiltaket medfører graving, og det er mistanke om forurensning i grunnen, må det bli tatt grunnundersøkelser. En tiltaksplan sendes til oss for godkjenning.

 • Annen dokumentasjon
  Noen reguleringsplaner stiller krav til ekstra dokumentasjon. Finn reguleringsplanene for din eiendom.

5. Varsle naboene dine

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.

Nabovarsling

Alle berørte naboer og gjenboere må varsles ved at de mottar nabovarsel. Naboliste kan bestilles via Infoland.

Nabosamtykke

Hvis du ønsker å oppføre et nybygg eller tilbygg nærmere felles nabogrense enn 4 meter, må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo eller søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Det er unntak for byggverk under 50 m2.

6. Send inn søknad

Søknaden kan sendes til kommunen på ulike måter

 1. Via byggsøk.no som er en elektronisk løsning hvor skjemaer fylles ut på nett, vedlegg lastes opp og søknaden så sendes kommunen.
 2. Via e-post til postmottak@larvik.kommune.no
Send byggesøknad elektronisk

Dersom du ikke ønsker å sende elektronisk kan søknaden sendes i pr post til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Til toppen