Nabovarsel

Innhold

Før du sender inn en bygge- eller delesøknad til kommunen må du varsle naboer og gjenboere. Selv om det du skal bygge ikke er søknadspliktig, kan det uansett være lurt å informere naboene på forhånd.

Digitalt nabovarsel

Nabovarsling er oftest inkluderte i de digitale søknadsløsningene.

Hvis du kun skal sende nabovarsel kan du også gjøre dette digitalt. Digitalt nabovarsel, eller bestilling av kart og naboliste kan du gjøre fra en av disse leverandøree:

Du kan også ta kontakt med Servicetorget for å få utskrift av naboliste og situasjonskart.

Hvem skal du varsle?

  • Naboer, eier eller fester av eiendommer som grenser til eiendommen der du skal bygge
  • Gjenboere (de som bor på andre siden av veien, en sti eller lignende, men som ikke har felles grense), eier eller fester av eiendommer som er fysisk skilt fra eiendommen som skal bebygges med gate, vei, elv eller annet areal
  • Det skal sendes nabovarsel til eiere selv om eiendommer er ubebygd
  • For sameie holder det at styret får nabovarsel
  • Gjelder søknaden din riving skal du i tillegg nabovarsle de som eventuelt har pengeheftelser i eiendommen

I tillegg kan kommunen kreve at andre varsles dersom dette berører deres interesser

Når trenger du ikke varsle?

Du som søker må selv gjøre en vurdering av når nabovarsel kan unnlates. I følgende tilfeller kan det være aktuelt å ikke sende nabovarsel:

  • Naboens interesser berøres åpenbart eller i liten grad av tiltaket det søkes om. Dette kan være innvendige arbeider som bruksendring av kjellerrom til stue og lignende.
  • Det samme kan gjøre seg gjeldende hvis tiltaket ikke er synlig på grunn av avstand eller fysiske forhold ved tomta det bygges på
  • Hvis det er mindre enn 5 år siden reguleringsplan for den aktuelle eiendommen trådte i kraft, og tiltaket er i samsvar med reguleringsplanen. Reguleringsplanen må være så detaljert at naboer og gjenboere kunne vurdere konsekvensene av tiltaket opp mot sine interesser ved planbehandlingen. Videre må naboer og gjenboere ha blitt varslet om at det ikke ville bli ny nabovarsling i byggesaken.
  • Hvis en aktuell mottaker av et nabovarsel er død og dødsboet eller boets adresse ikke fremgår av matrikkelen, kan nabovarsling unnlates.

Hva skal et nabovarsel inneholde?

Nabovarsel skal gi en beskrivelse av hva som skal oppføres og hvor det skal oppføres.

Tegninger og kart som viser plasseringen må vedlegges. Hvis tiltaket krever dispensasjon må dette fremgå av nabovarselet.

Har du merknader til nabovarsel?

Hvis du som nabo har merknader til et nabovarsel skal du sende dine merknader til den som har sendt deg nabovarselet.

Frist for å sende inn merknader til søker er 14 dager. Søker skal legge ved en vurdering av nabomerknadene når søknaden sendes til kommunen.

Når må jeg sende nytt nabovarsel?

Er det gått mer enn ett år mellom utsending av nabovarsel og innsending av søknad til kommunen, må du sende ut nytt nabovarsel.

Til toppen