Ferdigstillelse

Innhold

Når tiltaket er ferdig, må du søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. For tiltak uten søknadsplikt må du også huske å melde fra til kommunen.

Krav til ferdigattest

Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. En søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse må sendes inn og godkjennes før du kan ta i bruk tiltaket.

En godkjent søknad om ferdigattest er et bevis for at bygget er oppført i henhold til gitte tillatelser.

Når trenger man ikke ferdigattest

  • Opprettelse og endring av ny grunneiendom
  • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal brukes til varig opphold
  • Der tillatelse til skilt- og reklameinnretninger er gitt for et bestemt tidsrom
  • Tiltak som er unntatt fra søknadsbehandling (se eget avsnitt)

Ikke-søknadspliktige tiltak

For tiltak som er unntatt søknadsplikt må du melde fra til kommunen når tiltaket er ferdigstilt. Husk å målsette tiltaket og legge ved et kart som viser hvor det er plassert.

Midlertidig brukstillatelse

En midlertidig brukstillatelse gir rett til å ta bygget i bruk, selv om ikke alle vilkår i gitte tillatelser er oppfylt. Eksempel på dette kan være der eier selv skal sluttføre kjelleretasjen eller loftsetasjen, eller hvor opparbeiding av utearealer må vente til våren, eller der det er gitt rammetillatelse til rekkehusbebyggelse og hvor enhetene ferdigstilles suksessivt.

Dersom det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse. Når alle arbeider er fullført må det søkes om ferdigattest.

Ferdigattest

Ansvarlig søker skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.

Har du fått tillatelse til riving må dato for riving av bygg/tilbygg fremgå av søknaden.

Betaling

Gebyr for ferdigattest dekkes av behandlingsgebyret for byggesaken. Det er kun når det søkes om ferdigattest for tiltak godkjent før 2010 at du må betale gebyr for ferdigattest.

Til toppen