Garasje

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Definisjon

Carport er en overdekket biloppstillingsplass for høyst to biler hvor minst halvparten av veggflatene mangler og hvor bare to av veggene kan gå til gulv.

Garasje er en overdekket biloppstillingsplass for høyst to biler hvor det er kledning på 50% eller mer av de fire veggflatenes areal.

Krever ikke søknad

Når garasjen er en frittliggende bygning på bebygd eiendom og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er inntil 50 m².

Viktig å huske på

  • du må ha snuplass på egen eiendom.
  • du kan plassere en garasje med under 50m² bruttoareal 1 m fra naboens bygning.
  • Skal du plassere en garasje over 50m² nærmere annen bygning enn 8 meter, i egen eller annen bruksenhet, må du brannsikre garasjen i henhold til teknisk forskrift.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke selv

Garasjen er frittliggende, og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er inntil 70m². Garasjer med gesimshøyde over 3 meter og/eller mønehøyde over 4 meter.

Viktige forutsetninger

  • Garasjen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
  • Den er i 1 etasje, og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
  • Hovedregelen er at garasje over 50m² BRA/BYA skal plasseres 4 meter fra nabogrensen. Kommunen kan godkjenne nærmere plassering enn 4 meter dersom det foreligger nabosamtykke for plasseringen, eller ved søknad om dispensasjon.
  • Ved plassering nærmere vei/bane enn byggegrensen tilsier må du søke om dispensasjon (regulert) eller samtykke (uregulert).

Søke med hjelp av fagfolk

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom garasjen er 

  • over 70m²
  • i mer enn én etasje
  • skal inneholde rom for beboelse

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Til toppen