Søknad om avkjørsel

Innhold

Veiledning for hvordan søke om avkjørsel.

En eller flere avkjørsler

Alle eiendommer skal i utgangspunktet ha kjøreatkomst fra offentlig vei med én avkjørsel. Det kan unntakskvis tillates flere avkjørsler, dersom det foreligger særlige grunner.

Kommunal vei

Søknad om avkjørsel på kommunal vei behandles av kommunen. Søknad om avkjørsel på privat vei behandles av veiens styre i samråd med veiens grunneier, ref vegloven kap VII om private veier.

Dersom avkjørsel er vist i reguleringsplan, kan tillatelse gis gjennom byggetillatelse av bolig eller garasje. Det stilles imidlertid samme krav til sikt og bredde som ellers.

Riks- og fylkesveier

Søknad om avkjørsel på riks- og fylkesveier behandles av Statens vegvesen, som har ansvar for disse veiene. Unntaket er behandling av mindre vesentlig reguleringsendring i regulerte områder.

Under er link til digital søknad om avkjøringstillatelser. Når du fyller inn informasjon om eiendommen du ønsker å søke på, vil søknaden automatisk sendes til rett instans.

Søk om avkjørsel

Vurdering av søknad

Søknad om avkjørsel blir vurdert med utgangspunkt i trafikksikkerhet og veiens funksjon (hva den skal brukes til). I regulerte områder behandles avkjørselsøknad som mindre vesentlig reguleringsendring. I uregulerte områder behandles avkjørselsøknad etter Veglovens § 40.

Statens vegvesens Håndbok N100 inneholder regler for veier som bør være avkjørselsfrie og veier som kan ha avkjørsler.

Til toppen