Søknad om avkjørsel

Innhold

Veiledning for hvordan søke om avkjørsel.

En eller flere avkjørsler

Alle eiendommer skal i utgangspunktet ha kjøreatkomst fra offentlig vei med én avkjørsel. Det kan unntakskvis tillates flere avkjørsler, dersom det foreligger særlige grunner.

Utforming

Avkjørselen må oppfylle grunnleggende krav som frisikt, maksimal bredde, stigningsforhold og snuplass på egen grunn. Se kommunens veinormal for mer informasjon.

Kommunal vei

Søknad om avkjørsel fra kommunal vei behandles av kommunen. Søknad om avkjørsel fra privat vei behandles av veiens styre i samråd med veiens grunneier, ref vegloven kap VII om private veier.

Dersom avkjørsel er vist i reguleringsplan, med for eksempel avkjøringspiler, er tillatelse gitt. Du trenger du ikke å søke så lenge du ikke endrer plasseringen vesentlig (+/- 2m).

Riks- og fylkesveier

Søknad om avkjørsel fra riksveier behandles av Statens Vegvesen. Søknad om avkjørsel fra fylkesveier behandles av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Søknad

Vi anbefaler at du søker om ny eller endret via Statens Vegvesens digitale søknadsløsning. I søknaden oppgir du hvilken eiendom det gjelder, og markerer i kartet hvilken vei det søkes avkjørsel fra. Løsningen henter automatisk relevante opplysninger som veistatus og planstatus for området for adressen det gjelder, og sørger for at søknaden automatisk sendes til rette myndighet.

Vurdering av søknad

Søknad om avkjørsel blir vurdert med utgangspunkt i trafikksikkerhet og veiens funksjon (hva den skal brukes til). I regulerte områder behandles avkjørselsøknad som mindre vesentlig reguleringsendring, eller som en dispesasjonssøknad iht. Plan- og bygningsloven. I uregulerte områder behandles avkjørselsøknad etter Veglovens § 40.

Vedtaket i saken vil du motta i din digitale meldingsboks. Har du reservert deg for digital kommunikasjon med det offentlige, får du vedtaket tilsendt per post.

Til toppen