Nabosamtykke

Innhold

Hvis du ønsker å oppføre et nybygg eller tilbygg nærmere felles nabogrense enn 4 meter, må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo eller søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven. 

Skjema for nabosamtykke

Unntak

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt ovenfor eller i nabogrense

  1. når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, eller
  2. ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak

Mindre tiltak

Mindre tiltak i denne sammenhengen er bygning hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for andre mindre tiltak som ikke kan måles etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.

Mindre tiltak kan eksempelvis være

  • frittliggende bygg på inntil 50 m2 som ikke skal benyttes til varig opphold eller beboelse
  • støttemurer som ikke er spesielt omfangsrike
Til toppen