Felle trær på privat eiendom

Innhold

Skal du felle eller beskjære trær på privat eiendom må du i flere tilfeller søke om dette. 

Larvik Kommune har en holdning om at store trær i byggesonen skal bevares og har vedtatt bestemmelser om dette i kommunens arealplan.

Trær bidrar sterkt til mange viktige miljøfunksjoner i omgivelsene våre:

 • Naturverdier (stor egenverdi, trær tar lang tid å reetablere, viktig historisk forankring bl.a. i bybildet)
 • Estetiske verdier (landskapselement, årstidsvariasjoner, prydverdi osv.)
 • Folkehelseverdier (beroligende effekt, gir skygge og ly, fine landskapsopplevelser)
 • Naturmangfold verdier (forbedrer jordsmonnet, er levested for mange fugle-, dyre- og insektarter)
 • Miljøverdier (støvsamler, reduserer luftforurensning, O2-produsent, senker temperatur, viktige for å håndtere overvann)

Når må du søke?

Felling, topping og vesentlig beskjæring av krone eller rotsone av store edelløvtrær (som eik, bøk, alm, ask, lind, lønn og svartor) og norsk furu, er ikke tillatt etter bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Larvik og Stavern by. Bestemmelsen er nedfelt i § 2.13 i Kommuneplanens arealdel.

Store trær betegnes som trær som er 150 cm eller mer rundt stammen - målt 1,3 m opp fra bakken. 

Forbudet gjelder ikke i LNF områder eller for svartlistede trær.

Noen trær er også regulert til bevaring gjennom en reguleringsplan. Reguleringsplaner kan du finne på denne linken.

Behandlingstid for søknad om felling av trær med dispensasjon fra plan er inntil 12 uker. 

Beskjæring av trær

Du trenger ikke søke for å utføre mindre beskjæring (for eksempel fjerning av døde og tørre greiner eller mindre korrigering av levende greiner) av trær som er vernet i kommunedelplan eller reguleringsplan. Slik beskjæring anses som vedlikehold, og bør skje i samråd med en trepleier (arborist). En arborist vil kunne sikre at beskjæringen ikke ødelegger for treets vekstvilkår.

Dersom du ønsker kontakt med en trepleier kan du gå inn på Norsk Trepleieforum sin nettside – https://trepleieforum.no/arborister/alle

Slik søker du

Først må du sende nabovarsel. I nabovarslet må det framkomme at det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan, kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan.

Når svarfristen for naboene har gått ut, sender du inn en søknad om dispensasjon til postmottak@larvik.kommune.no. Det finnes ikke et eget skjema, så skriv en tekst som inneholder

 • begrunnelse for hvorfor du vil felle treet (se plan- og bygningslovens § 19-1 og §19-2)
 • en beskrivelse av treets art, stammeomkrets og tilstand
 • et kart hvor treet er avmerket
 • fotodokumentasjon av treet
 • dokumentasjon fra en sertifisert trepleier (arborist), hvis treet er skadet eller kan skade bygninger eller personer
 • kopi av kvittering for nabovarsel og eventuelle uttalelser fra naboene

Felling uten tillatelse

Det er ulovlig å felle trær som er vernet i kommuneplan eller reguleringsplan. Hvis du feller et vernet tre, vil vi pålegge deg å plante et nytt tre. Du må også inngå en avtale med en trepleier om vedlikehold av det nye treet for sikre at treet vokser opp. I tillegg kan du få bot, og i alvorlige tilfeller vil vi politianmelde hogsten. 

Hva koster det?

Du må betale for medgått tid begrenset oppad til tre timer (timepris jf. gebyrregulativet pkt. 1.5 og 2.9 d).

Umiddelbar fare

Hvis en akutt situasjon gjør at treet utgjør en fare og må felles umiddelbart må du kontakte grunneier. Dersom du ikke vet hvem som er grunneier kan du kontakte Larvik kommune sitt servicetorg i deres åpningstid (mandag til fredag kl. 09.00-15.30) eller Larvik Brann og redning utenom åpningstid.

Trær på kommunal grunn

Les mer om felling og beskjæring av trær på kommunal grunn. 

Til toppen