Felle eller beskjære trær på kommunal eiendom

Innhold

For å få en vurdering av hogst/beskjæring på kommunale områder/eiendommer må det sendes inn en søknad.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde

  • beskrivelse av hvilke(t) trær/ område(r) som ønskes hugget
  • om man søker om å få lov til å felle selv, eller om man ønsker at kommunens driftsavdeling skal forestå felling
  • nabovarsling, slik at alle berørte er gjort oppmerksom på søknaden før den behandles

For at saksbehandler her hos oss skal kunne vurdere hvilke(t) trær/ område(r) det søkes om felling/rydding av, ber vi om at dette merkes av på kart som vedlegges.

Dersom noe er uklart eller det er behov for hjelp til utfylling av søknadsskjemaet, kan Servicetorget bistå.

Søknad om hogst

Saksbehandling

Søknader behandles og hogst utføres i all hovedsak i vinterhalvåret. I tilfeller der søker ønsker å forestå hogst selv, etter tillatelse gitt av kommunen, kan saksgangen fremskyndes noe.

Vurderingskriterier

  • Treart, alder og tilstand, og videre hensyn til biologisk mangfold på stedet (ihht naturmangfoldlovens bestemmelser)
  • Nabolovens bestemmelser (§§ 2,3 og 12)
  • Estetiske og biologiske vurderinger i området som helhet.

Prioritering av søknader hvor kommunen skal bistå

Kommunen har større pågang av henvendelser med ønske om hogst i kommunale friområder enn vår driftsavdeling har kapasitet til. Følgende kriterier blir derfor lagt til grunn for prioritering av søknader der søker ønsker at kommunen skal forestå fellingen:

  • Risiko
  • Nabolovens bestemmelser
  • Grøntskjøtsel langs vei, herunder fristilling av gatelys og krav til sikt langs vei
  • Tilgjengelighet til, og skjøtsel av viktige og mye brukte rekreasjons- og lekeområder.

Topping av trær

Alle trær tar skade av topping. Beskjæring av trær på den måten bidrar til at trærne blir utsatt for råte, blir hule og etterlater seg et stort fremtidig skjøtsels- og sikkerhetsansvar.

Dette er derfor ikke en beskjæringspraksis som kommunen utfører eller gir tillatelse til.

Selvtekt

Vi gjør videre oppmerksom på at kommunen som rutine vil vurdere å anmelde selvtekt, eksempelvis felling av trær uten tillatelse, eller flere trær enn tillatt.

Til toppen