Solceller

Innhold

Planlegger du solsceller på taket? Husk at det er ditt ansvar å bygge i tråd med gjeldende lov og regler, og sette deg inn i hva som gjelder for din eiendom.

Hva gjelder for din eiendom?

Byggeforbud i strandsonen, reguleringsplaner eller kommuneplan kan begrense hva som kan bygges på din eiendom. Du kan bruke vår kartløsning for å finne ut av dette.

Kommunekart

Hva er søknadspliktig?

Solcelle - og solfangeranlegg er i utgangspunktet et søknadspliktig tiltak. Installering og endring av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er likevel unntatt fra søknadsplikten etter byggesaksforskriften

Er solcelleanlegget i tråd med lovbestemmelser eller kommunens planer, samt tekniske krav kan anlegget føres opp uten søknad

Det som ofte avgjør om tiltaket er søknadspliktig er om fasadens karakter endres vesentlig.

  1. Om fasadens karakter må sies å endres vesentlig vil kunne være avhengig av bygningens kulturminneverdi og arkitektur, men også strøkets karakter. 
  2. Bygget har avklart kulturminneverdi. Dette omfatter bygg som har formell vernestatus, enten gjennom fredningsvedtak eller at det er regulert til bevaring.
  3. Tiltaket vil komme i konflikt med bestemmelser eller intensjonen i reguleringsplanen eller kommuneplanen

Søknadsplikt kan også inntre i disse tilfellene:

  • Bygget har kulturminneverdi som ikke er formelt avklart. Bygget det skal oppføres solceller på er enten SEFRAK-registrert eller et bygg som åpenbart har høy kulturminneverdi.
  •  Området har enhetlig karakter. Det vil si grupper av hus som er utformet med likt arkitektonisk uttrykk.
  • Bygget ligger i strandsonen. I disse tilfellene må det vektlegges om det vil virke dominerende sett fra sjø eller land, og har gode visuelle kvaliteter i forhold til sine naturlige omgivelser.
  • Solenergianlegg som ikke monteres ikke plant med fasaden eller takflaten.
  • Bygget har fasade mot offentlig rom og solenergianlegget vil bli synlig.
  • Der det kan være fare for nedfall av snø eller is på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger.
  • Solcelleanlegget kan ha betydning for brannsikkerhet. For eksempel om anlegget etableres over flere boenheter.
Les mer om søknadsplikt

Når tiltaket er ferdig

Er tiltaket søknadspliktig må de sende inn anmodning om ferdigattest.

Les mer om ferdigstillelse
Solceller på tak
Med solcellepanel kan du lage miljøvennlig strøm av solenergi.
Til toppen