Solceller, solfangere, energibrønn

Innhold

Planlegger du å bygge et privat energianlegg? Husk at det er ditt ansvar å bygge i tråd med gjeldende lov og regler, og sette deg inn i hva som gjelder for din eiendom.

Hva gjelder for din eiendom?

Byggeforbud i strandsonen, reguleringsplaner eller kommuneplan kan begrense hva som kan bygges på din eiendom. Du kan bruke vår kartløsning for å finne ut av dette.

Kommunekart

Solenergianlegg

Solcelle- og solfangeranlegg, er i utgangspunktet et søknadspliktig tiltak. Installering og endring av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er likevel unntatt fra søknadsplikten etter byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav e nr. 4. Er solcelleanlegget i tråd med lovbestemmelser eller kommunens planer, samt tekniske krav kan anlegget føres opp uten søknad.

Energibrønn

Det er i utgangspunktet ikke søknadspliktig å etablere en energibrønn på din private eiendom, men det er noen unntak. Boring av energibrønn på boligeiendommer innebærer vanligvis små endringer i opprinnelig terreng. Hvis energibrønnen innebærer et vesentlig terrenginngrep eller en konstruksjon av et større anlegg, kan den være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a og k. Energibrønnen må heller ikke være i strid med gjeldende planer for din eiendom. Vær også oppmerksom på grunnforholdene og at dette kan gjøre at tiltaket blir søknadspliktig.

Vindkraftverk

Vindturbiner/møller er et søknadspliktig tiltak. Vi viser til at slike installasjoner også i enkelte tilfeller vil måtte vurderes opp mot andre lovverk, for eksempel kulturminneloven, forurensningsloven og naturmangfoldloven. I tillegg kan spørsmål om fuglelivet, estetikk, støy og naboer trenge avklaringer fra andre instanser og avdelinger. Større anlegg kan også kreve konsesjon etter energiloven.

Hva er søknadspliktig?

Solcelle- og solfangeranlegg er i utgangspunktet et søknadspliktig tiltak. Installering og endring av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er likevel unntatt fra søknadsplikten etter byggesaksforskriften. Likevel er det slik at solenergianlegg kommer i mange former og størrelser, og dette må tas i betraktning ved vurderingen av om unntak fra søknadsplikt kan benyttes. Det må legges vekt på installasjonens omfang, vanskelighetsgrad, faglige kvalifikasjoner for installasjonen og konsekvenser for eventuelle feil. 

Er solcelleanlegget i tråd med lovbestemmelser eller kommunens planer, samt tekniske krav kan anlegget føres opp uten søknad.

Det som ofte avgjør om tiltaket er søknadspliktig er om fasadens karakter endres vesentlig.

 1. Om fasadens karakter må sies å endres vesentlig vil kunne være avhengig av bygningens kulturminneverdi og arkitektur, men også strøkets karakter. 
 2. Bygget har avklart kulturminneverdi. Dette omfatter bygg som har formell vernestatus, enten gjennom fredningsvedtak eller at det er regulert til bevaring.
 3. Tiltaket vil komme i konflikt med bestemmelser eller intensjonen i reguleringsplanen eller kommuneplanen

Søknadsplikt kan også inntre i disse tilfellene:

 • Bygget har kulturminneverdi som ikke er formelt avklart. Bygget det skal oppføres solceller på er enten SEFRAK-registrert eller et bygg som åpenbart har høy kulturminneverdi.
 •  Området har enhetlig karakter. Det vil si grupper av hus som er utformet med likt arkitektonisk uttrykk.
 • Bygget ligger i strandsonen. I disse tilfellene må det vektlegges om det vil virke dominerende sett fra sjø eller land, og har gode visuelle kvaliteter i forhold til sine naturlige omgivelser.
 • Solenergianlegg som ikke monteres ikke plant med fasaden eller takflaten.
 • Bygget har fasade mot offentlig rom og solenergianlegget vil bli synlig.
 • Der det kan være fare for nedfall av snø eller is på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger.
 • Solcelleanlegget kan ha betydning for brannsikkerhet. For eksempel om anlegget etableres over flere boenheter.
 • Der solcelleanlegget plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter, jf. pbl. § 29-4
Les mer om søknadsplikt

Når tiltaket er ferdig

Er tiltaket søknadspliktig må de sende inn anmodning om ferdigattest.

Les mer om ferdigstillelse
Solceller Kopi
Til toppen