Levegg, gjerde, støttemur, støyskjerm

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Definisjoner

Støttemur, forstøtningsmur, skal hindre terrenget fra å gli ut.

Gjerde er innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre minst 50 % av konstruksjonen.

Levegg er tett skjerm / konstruksjon som skal hindre innsyn, skjerme mot støy, vind, lyd eller lignende.

Støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy og gir ly for vind. Støyskjermen er ofte noe lengre enn en levegg og med lyddempende materialer.

Støttemur

Forstøtningsmurer må ha byggetillatelse etter plan- og bygningsloven, med mindre den er av en slik størrelse at den faller inn under tiltak som ikke krever søknad og tillatelse.

I saker der du søker om bygging av støttemur mot nabo, kan kommunen kreve en redegjørelse av materialbruk og estetiske forhold. Kommunen kan også kreve at forstøtningsmurer utstyres med rekkverk.

Må du søke?

Du trenger ikke søke om å sette opp en støttemur dersom den er:

 • inntil 1,0 meter i høyde, og
 • minst 1,0 meter fra nabogrensen

eller

 • inntil 1,5 meter i høyde, og
 • minst 4,0 meter fra nabogrensen

Krav

 • Støttemuren/forstøtningsmuren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei, det vil si i forbindelse med avkjørsler fra vei, gårdsplass og gang- og sykkelstier.
 • Muren skal heller ikke være til skade eller ulempe for naboeiendommene og omgivelser ved at den for eksempel er med å bidra til vannsig, ras eller utglidning.
 • I utformingen og plasseringen bør du ta estetiske hensyn slik at muren i tillegg til å være funksjonell og sikker, også blir en tiltalende del av eiendommen.

Dersom støttemuren ikke fyller ovennevnte krav, må du søke kommunen om tillatelse.

Gjerde og levegg

Når du skal sette opp gjerde eller levegg er det tre kategorier som er aktuelle. Disse kan du lese mer om i SAK 10 § 4-1 bokstav f

Definisjoner

Gjerde: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre minst 50% av konstruksjonen.

Levegg: Tett skjerm / konstruksjon som skal hindre innsyn, skjerme mot støy, vind, lyd eller lignende.

Må du søke?

Du trenger ikke søke om å få oppføre et gjerde dersom:

 • Gjerdet har en makshøyde på 1,5 meter i nabogrensen eller mot vei, hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan

Du trenger ikke søke om å få oppføre en levegg dersom:

 • Den ligger minimum 1,0 meter fra nabogrensen, og er
 • Inntil 10,0 meter lang, og
 • Ikke er over 1,8 meter

eller

 • Den ligger nærmere enn 1,0 meter eller i selve grensen, og er
 • Inntil 5.0 meter lang, og
 • Ikke er over 1,8 meter

Støyskjerm

En støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy og gir ly for vind. Støyskjermen er ofte noe lengre enn en levegg og med lyddempende materialer.

Du trenger ikke å søke dersom leveggen/støyskjermen er inntil 1,8 meter høy og maksimum 10 meter lang, den må plasseres minst en meter fra nabogrense eller 15 meter fra midten av vegen i reguleringskartet.

Skal du bygge høyere eller bredere enn dette, må du få et profesjonelt firma til å søke for deg. 

Hekk

Det er grunneiers ansvar å sørge for god sikt og framkommelighet. Hekker, busker og trær må ikke skjule veimerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, gatebelysning eller annet veiutstyr.

Les mer om hekk her

Krever ikke søknad

Beskrivelse av hva som ikke krever søknad - HVIS tiltaket krever søknad bør det stå noe ala "Tiltaket er ikke fritatt søknadsplikten..".

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke selv

Beskrivelse av hva du kan søke om selv.

Søke med hjelp av fagfolk

Hva må du søke med hjelp av fag fagfolk? Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.

Til toppen