Garasje

Innhold

Det er ditt ansvar å bygge i tråd med gjeldende lover og regler, og du må sette deg inn i hva som gjelder for din eiendom.

Hva gjelder for din eiendom

Byggeforbud i strandsonen, reguleringsplaner eller kommuneplan kan begrense hva som kan bygges på din eiendom. Du kan benytte vår kartløsning for å finne ut av dette. 

Sjekk om det er:

 • Tegnet byggegrenser som definerer avstand til offentlig vei eller eiendomsgrenser
 • Angitt utnyttelsesgrad som definerer hvor stor del av tomten du kan bygge på
 • Skraverte områder med for eksempel frisikt i kryss, kulturminner eller rasfare
Gå til kartet

Må du søke?

Når du har funnet ut hva som gjelder for din eiendom er det garasjens størrelse og plassering som avgjør om du må søke eller ikke. Benytt veilederen (eller les videre) for å finne ut hva som kreves for din garasje.

Gå til veileder

Helt generelt

 • Du får ikke bygge garasje eller carport på en fritidseiendom.
 • Eiendommen må være bebygd
 • Du må ha snuplass på egen eiendom.
 • Garasjen kan ikke plasseres i strid med byggegrenser eller være større en tillatt utnyttelsesgrad
 • Ombygging fra carport til garasje er oftest søknadspliktig. Ta kontakt med kommune for å avklare hva som kreves for ditt prosjekt
 • Den kan ikke plasseres over rør og ledninger
 • Det må være tilstrekkelig avstand til sjø, ferskvann, offentlig vei eller jernbane.
 • Trenger du endret eller ny adkomst må du søke om dette først (Mer om avkjørsel…)

Krever ikke søknad

 • Garasjen skal være frittliggende, uten loft eller kjeller og kan ikke inneholde boligrom
 • Størrelsen er maks 50 m2 bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA)
 • Det er minst 1 meter fra nabogrensen og 1 meter fra andre bygninger
 • Gesimshøyden er maks 3 meter og mønehøyden maks 4 meter

Søke selv

 • Garasjen skal være frittliggende, kun en etasje og kan i tillegg ha kjeller
 • Størrelsen er maks 70 m2 bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA)
 • Garasjen plasseres 4 meter fra nabogrensen. Vi kan godkjenne nærmere plassering enn 4 meter hvis du har nabosamtykke for plasseringen, eller ved søknad om dispensasjon.

Søke med hjelp av fagfolk

Er garasje din over 70m², har flere etasjer eller skal inneholde boligrom må du søke med hjelp av fagfolk. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Til toppen