Felle trær på privat eiendom

Innhold

Skal du felle eller beskjære trær på privat eiendom må du i enkelte tilfeller søke om dette.

Trær bidrar sterkt til omgivelsene våre, og Larvik Kommune har en holdning om at store trær i byggeområder bør bevares. .

Det er mange årsaker til at vi har en slik holdning til store trær:

 • Naturverdier (stor egenverdi, trær tar lang tid å reetablere, viktig historisk forankring bl.a. i bybildet)
 • Estetiske verdier (landskapselement, årstidsvariasjoner, prydverdi osv.)
 • Folkehelseverdier (beroligende effekt, gir skygge og ly, fine landskapsopplevelser)
 • Naturmangfold verdier (forbedrer jordsmonnet, er levested for mange fugle-, dyre- og insektarter)
 • Miljøverdier (støvsamler, reduserer luftforurensning, O2-produsent, senker temperatur, viktige for å håndtere overvann)

Bevaring av trær innebærer at det avsettes tilstrekkelig plass på eiendommen både på, over og under bakken slik til at treets rotsystem og krone kan utvikle seg fritt. Bygge- og anleggsvirksomhet eller andre inngrep i rotsystemet innenfor en omkrets som tilsvarer kronens største utstrekning skal ikke forekomme. 

Store edelløvtrær (som eik, bøk, alm, ask, lind, lønn og svartor) samt furu og store frittstående trær bør bevares. Med store trær menes trær som er 150 cm eller mer rundt stammen - målt 130 cm over bakken.

Når må du søke?

Hule eiketrær skal bevares. Dette fremgår av Naturmangfoldloven, og er også tatt inn i kommuneplanens bestemmelser i § 2-11 punkt 3. Har du et slikt tre på din eiendom du søke, og det vil kreve en dispensasjon for å få felle treet. 

Noen trær er også regulert til bevaring gjennom en reguleringsplan. Sjekk om det finnes en reguleringsplan for din eiendom via denne linken.

Slik søker du

Først må du sende nabovarsel. I nabovarslet må det framkomme at det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan, kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan.

Når svarfristen for naboene har gått ut, sender du inn en søknad om dispensasjon til postmottak@larvik.kommune.no. Det finnes ikke et eget skjema, så skriv en tekst som inneholder:

 • begrunnelse for hvorfor du vil felle treet (se plan- og bygningslovens § 19-1 og § 19-2)
 • en beskrivelse av treets art, stammeomkrets og tilstand
 • et kart hvor treet er avmerket
 • fotodokumentasjon av treet
 • dokumentasjon fra en sertifisert trepleier (arborist), hvis treet er skadet eller kan skade bygninger eller personer
 • kopi av kvittering for nabovarsel og eventuelle uttalelser fra naboene

Behandlingstid for søknad om felling av trær med dispensasjon fra plan er inntil 12 uker.

Felling uten tillatelse

Det er ulovlig å felle trær som er vernet i kommuneplan eller reguleringsplan. Hvis du feller et vernet tre, vil vi pålegge deg å plante et nytt tre. Du må også inngå en avtale med en trepleier om vedlikehold av det nye treet for sikre at treet vokser opp. I tillegg kan du få bot, og i alvorlige tilfeller vil vi politianmelde hogsten.

Hva koster det?

Du må betale gebyr for dispensasjonssøknad (jf. gebyrregulativet pkt. 209 a)

Umiddelbar fare

Hvis en akutt situasjon gjør at treet utgjør en fare og må felles umiddelbart må du kontakte grunneier. Dersom du ikke vet hvem som er grunneier kan du kontakte Larvik kommune sitt servicetorg i deres åpningstid (mandag til fredag kl. 09.00-15.30) eller Larvik Brann og redning utenom åpningstid.

Trær på kommunal grunn

Les mer om felling og beskjæring av trær på kommunal grunn. 

Til toppen