Nye unntaksregler for terrasse og tilbygg fra 1. mai

Innhold

Fra 1. mai kan du, innenfor 4 meter fra byggets fasadeliv og 1 meter fra nabogrensen, blant annet bygge terrasse på inntil 1 meter med et rekkverk på inntil 1,2 meter, uten å søke om tillatelse fra kommunen.

Nabovarsel.jpg

Enkelte bestemmelser i byggesaksforskriften, SAK10, blir endret fra 1. mai. Endringen medfører at terrasser og små tilbygg unntas søknadsplikten.

For fritidsbebyggelse er det egne regler for tilbygg (begrensning på hyttestørrelse) og terrasser/plattinger. Bestemmelsene for fritidsbebyggelse finner du i §3-2 i kommuneplanens arealdel, §3-8 i kommunedelplan for Larvik by og §3-5 i kommunedelplan for Stavern by.

Terrasse 

Ny bestemmelse kommer til å lyde slik:

Terrasser som har en høyde på inntil 1,0 meter fra eksisterende terreng, er forbundet med en bygning, og ikke stikker lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 m. Slike terrasser kan ha et tilhørende rekkverk på inntil 1,2 m, men kan ikke være overbygde. Avstanden til nabogrensen skal være minst 1,0 m. (se SAK10 § 4-1 første ledd bokstav d).

Dette betyr at terrasser på inntil 1,0 meter, som følger de forbeholdene som fremkommer av bestemmelsen, ikke er søknadspliktig. Du trenger ikke å nabovarsle, men du må være klar over at øvrig regelverk gjelder slik som byggegrenser og øvrige avstandskrav. Du som bygger har selv ansvar for å avklare om terrassen er i tråd med kommunens plan for området der du bor, før du setter i gang byggearbeidet.

Skal du bygge en platting som ikke er høyere enn 0,5 m over bakken kan du også bygge uten å søke, så lenge kommunens planer ikke setter begrensninger. Plattingen kan plasseres helt inntil nabogrensa, og slike plattinger medregnes heller ikke i det totale arealet du har lov til å bygge på eiendommen din (i motsetning til terrasser).

Små tilbygg

Ny bestemmelse kommer til å lyde slik:

Tilbygg som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m². Tilbygget må være understøttet. Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket. (se SAK10 § 4-1 første ledd bokstav b)

Dette betyr at små tilbygg på inntil 15 m² ikke er søknadspliktig, under de forutsetninger som fremkommer av bestemmelsen. Også her har du som bygger ansvar for at tilbygget ellers er i tråd med regelverket, og det er viktig å undersøke hva du har lov å gjøre på eiendommen din. Husk spesielt på avstanden på 4 meter til nabogrensen.

Øvrige endringer

Øvrige endringer fra 1. mai er en klarere definisjon av hva som anses som en frittliggende bygning i en ny bestemmelse, § 6-5 i SAK10. Bestemmelsen skal lyde slik:

En frittliggende bygning etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b skal plasseres minst 1,0 m fra andre bygninger på eiendommen. Avstanden måles fra bygningens fasadeliv.

Husk å melde fra til oss når du er ferdig

Har du bygget et tilbygg må du huske å melde fra til kommunen om det du har bygget innen 4 uker etter ferdigstillelse.

Du kan benytte dette skjemaet

For veiledning om hva som gjelder av planer og bestemmelser for din eiendom, se kommunens hjemmesider, eventuelt ta kontakt med kommunens servicetorg. Direktoratet for byggkvalitet (dibk) har noen gode veivisere til du som skal bygge og som lurer på om det du ønsker bygge er unntatt søknadsplikt. For veivisere og annen nyttig informasjon, se dibk.no

Dersom veiviseren konkluderer med at prosjektet ditt er søknadspliktig anbefaler vi denne tjenesten: eByggesøk

Til toppen