Veranda, terrasse, platting

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Definisjoner

 • Platting (utegulv) er opparbeidet del av utearealer som ligger direkte på bakken eller lavt over terreng, inntil 0,5 meter. Utegulv kan være av for eksempel stein, tre eller betong.
 • Terrasse er planert avsats for uteopphold som ligger 0,5 meter over terrenget, eller høyere. Den kan være av ulikt materiale. Takterrasse: uteoppholdsareal på et flatt tak.
 • Veranda er et understøttet, ytre oppholdsrom.
 • Balkong er et ytre oppholdsrom uten understøttelse.

Krever ikke søknad

 • Platting/utegulv med høyde inntil 0,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng i områder med arealformål byggeområde. Her gjelder ingen avstandsbestemmelser mot nabo.
 • Terrasse med høyde inntil 1 meter forbundet med bygning, innenfor 4 meter fra fasadelivet og minst 1 meter fra nabogrense. Det tillates rekkverk på inntil 1,2 meter. Her gjelder verken 15 m² begrensningen, eller kravet om 8 meter til nabohuset.
 • Veranda på inntil 15 m² bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA). Dette anses som et tilbygg og kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Krever søknad

Oppføring av terrasse og veranda over 1 meter høyde er søknadspliktig. Hvis vilkårene under er oppfylt kan tiltakshaver selv stå som ansvarlig for tiltaket.

Søke selv

Dette kan du søke om selv

 • Terrasse/veranda på over 1 meters høyde over terreng som har et bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mellom 15-50 m²

Dette må du huske på når du søker:

 • Avstandsregler gjelder, og tiltaket kan ikke plasseres utenfor byggegrense.
 • Tiltaket må være i samsvar med plan – og bygningsloven, herunder krav til høyde og avstand til nabogrense
 • Tiltaket må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder blant annet bestemmelser om grad av utnytting, byggegrenser og arealformål.
 • Tiltaket må tilfredsstille kravene til estetikk.
 • Tiltaket må nabovarsles.

Søke med hjelp av fagfolk

Terrasse/veranda med høyde over 1 meter og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) over 50 m² må søkes med hjelp av fagfolk. Det samme gjelder og alle balkonger og takterrasser.

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Til toppen