Tilbygg eller påbygg

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Definisjon

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje eller ark er et typisk påbygg.

Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate i én eller flere etasjer.

Krever ikke søknad

Er tilbygget inntil 15 m2, kan du bygge uten å søke selv om det er ment for varig opphold og beboelse. Tilbygget må likevel være i samsvar med forutsetningene listet opp under.

Viktige forutsetninger

  • Tilbygg kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet (leilighet).

  • Avstand fra nabogrensen må være minimum 4 meter og tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket

  • Tiltaket må ikke komme i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk som veglova og jernbanelovens bestemmelser.

  • Dersom du tilhører et boligsameie eller et borettslag, må styret godkjenne det du søker om.

  • Eksisterende og nytt bygg kan i sum ikke overskride tillatt byggestørrelse eller utnyttelsesgrad for tomten.

 

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke selv

Hvis det er et enkelt tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50m2 kan du søke selv. Tilbygget kan i tillegg ha kjeller.

Søke med hjelp av fagfolk

Følgende krever søknad med hjelp av fagfolk

  • Alle påbygg krever søknad med hjelp av fagfolk.
  • Alle tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50m2  må søkes med hjelp av fagfolk.

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Til toppen