Tilbygg eller påbygg

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Påbygg eller tilbygg?

  • Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje eller ark er et typisk påbygg. Alle påbygg krever søknad med hjelp av fagfolk.
  • Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate i én eller flere etasjer.

Mange tilbygg krever ikke søknad

Er tilbygget inntil 15 kvadratmeter, kan du bygge uten å søke selv om det er ment for varig opphold og beboelse. Tilbygget må likevel være i samsvar med forutsetningene listet opp under.

Viktige forutsetninger

  • Tilbygg kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet (leilighet).
  • Avstand fra nabogrensen må være minimum 4 meter og tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket
  • Tiltaket må ikke komme i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk som veglova og jernbanelovens bestemmelser.
  • Dersom du tilhører et boligsameie eller et borettslag, må styret godkjenne det du søker om.
  • Eksisterende og nytt bygg kan i sum ikke overskride tillatt byggestørrelse eller utnyttelsesgrad for tomten.

Sjekk planer og regelverk for din eiendom

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke selv

Hvis det er et enkelt tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter kan du søke selv. Tilbygget kan i tillegg ha kjeller.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Søke med hjelp av fagfolk

Følgende krever søknad med hjelp av fagfolk

  • Alle påbygg krever søknad med hjelp av fagfolk.
  • Alle tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 kvadratmeter må søkes med hjelp av fagfolk.

Fagfolk er et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Alle håndverkere må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Når bygget er ferdig

Det er det ansvarlige firmaet som må søke om ferdigattest.

Til toppen