Beredskap i kommunen

Norske kommuner har et grunnleggende ansvar for å ta vare på befolknngens sikkerhet og trygghet.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet er den evne vi har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ta vare på liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger og trusler. Beredskap er planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere kriser eller andre uønskede hendelser på best mulig måte.

Kommunen skal bidra til å sikre samfunnsviktige tjenester og funksjoner og være best mulig forberedt når alvorlige hendelser/kriser inntreffer.

Kunnskap om risiko og sårbarhet (ROS) i kommunen er derfor avgjørende for både å kunne redusere sannsynligheten for at en alvorlig uønsket hendelse kan inntreffe, og for å redusere konsekvensene dersom den inntreffer.

I Larvik kommune foreligger en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som samler og beskriver slik kunnskap. Som følge av denne analysen utarbeides kommunale beredskapsplaner.

Til toppen