Kriseberedskap

Innhold

Overordnet beredskapsplan, administrativ del, beskriver hvordan beredskapsarbeidet i Larvik kommune er organisert, samordnet og dokumentert. Planen beskriver også hvordan kommunen håndterer kriser og alvorlige hendelser.

Innkalling til kriseledelse

Kommunedirektør beslutter om kriseledelsen i kommunen skal innkalles. Kriseledelsen møter i Feyersgate 7, til angitt tidspunkt. Hvis det har vært strømbrudd eller lengre bortfall av for eksempel internett vil møtested være Gjærdal 12.

Politiet blir bedt om å møte i kommunens kriseledelse ved behov.

Beredskapsledelsen innkaller andre ressurspersoner i kommunen avhengig av hva slags krise det gjelder.

Opprette krisestab

Krisestab kan opprettes uten at kriseledelsen innkalles. Hvem som deltar i krisestaben er avhengig av hendelsens omfang og beregnede varighet.

Opprette informasjonstjeneste

Det er laget egen plan for informasjon til befolkningen og media ved større kriser/alvorlige hendelser.

Informasjon

Nettsiden til kommunen vil ved en alvorlig krise veksle til krisenettside, og nyheter blir lagt ut fortløpende.

Oppgavene i kommunal kriseledelse

Kommunens beredskaps- og krisehåndtering organisasjon kan bl.a. ha følgende oppgaver:

 • gi bistand ved evakuering av personer fra utsatte områder
 • gi bistand til innkvartering av evakuerte og/eller redningsmannskaper
 • yte bistand i arbeid med å ta hånd om skadde og forulykkede personer
 • gi omsorg til personer som har vært utsatt for påkjenninger – psykiatri og sorgarbeid
 • innhente og formidle informasjon til berørte, pårørende, publikum og media
 • etablere og sørge for forpleining og forsyningsstøtte
 • sørge for sikring av helsemessig trygge næringsmidler – inkl. drikkevann
 • kartlegge og sørge for utbedring av skader på anlegg og infrastruktur
 • opprydding, opprenskningsarbeid og avfallsdeponering
 • sørge for vern og sikring av kulturverdier

Evakuering

Larvik kommune har egne planer for evakuering av befolkning , innkvartering og forsyning.

Aktuelle evakuerings- og pårørendesteder:

 1. Kveldehallen
 2. Stavernshallen
 3. Farrishallen
 4. Østre halsen skole
 5. Røde Kors-huset
 6. Jotron Arena

Ved behov for større evakuering ut av kommunen er Oslofjorden Conference Center i Stokke reservert for slikt formål.

Ansvar i krise

I en større og alvorlig krise/ hendelse vil det normalt være politiet som er skadestedsleder og som leder krisehåndteringen. Politiet ber kommunen om bistand og det opprettes kontakt mellom kriseledelsen og skadestedsleder.

Ved større krise- og ulykkessituasjoner, eller når politiet ikke kan håndtere situasjonen selv, kan politiet opprette lokal redningssentral (LRS) for best mulig å utnytte de samlede hjelpe- og redningsressurser.

Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelsen ved hendelser og situasjoner innenfor kommunal virksomhet og ved ulike hendelser som strekker seg over lengre tid og hvor fare for tap av menneskeliv er lav.

Kriser håndteres etter følgende fire hovedprinsippene:

 • Ansvarsprinsippet: Den organisasjonen som har det daglige ansvaret for et område, har ansvaret for beredskapsforberedelser og utøvende tjeneste ved kriser og katastrofer.
 • Likhetsprinsippet: Organisasjonen man opererer med under kriser, skal i utgangspunktet være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig.
 • Nærhetsprinsippet: En krise skal håndteres på et lavest mulig nivå i organisasjonen.
 • Samvirkeprinsippet: Organisasjonen har selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samarbeid med andre aktører i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.
Til toppen