Siste nytt 39/2023

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Gratis aktiviteter i høstferien

Vi tilbyr massevis av gratis høstferieaktiviteter for barn og unge mellom 4. trinn til og med vg3.

Plassene fylles opp fort, så meld deg på nå!

Høyt Og Lavt

Byggesakssjefen: - Ni av ti som søker får ja

De består av landskapsarkitekter, ingeniører, naturforvaltere, jurister, jordskiftekandidater, byggmestere og statsvitere. Avgjørelsene de fatter har ofte konsekvenser for mange - og utløser gjerne sterke reaksjoner. 

Byggesak 2

Godkjente reguleringsplaner og godkjente endringer av reguleringsplaner

Godkjente reguleringsplaner

Larvik kommunestyre vedtok i møte 13. september 2023 følgende reguleringsplaner med bestemmelser:

 • Stretere camping, ArkivsakID 20/1517
 • Sørskogen hyttefelt ArkivakID 22/2127)

Plankart, bestemmelser og andre plandokumenter finnes i Plandialogen. 

Godkjent endring av reguleringsplan

Planutvalget godkjente i møte 19. september 2023 mindre endring av reguleringsplanen  iht. plan og bygningsloven § 12- 14

 • ArkivsakID: 23/2678 Endring av reguleringsplan for Batteritomta/Vestre Kvartal etter forenklet prosess (planID: 2000.04.02).

Informasjon om klagemuligheter

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark  innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens § 32. Klagen sendes skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK eller til postmottak@larvik.kommune.no

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Krav om innløsning

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Følgende forslag til reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn:

 • Lillevik renseanlegg (ArkivsakID 22/11642

Planutvalget behandlet forslagene i møte 19. september 2023. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene lagt ut til offentlig ettersyn i Plandialogen.

Innsending av merknader

Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til ArkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for innsendelse av merknader er 11. november 2023.

Åpne møter

Midlertidig utvalg for valgsaker
Mandag 2. oktober fra kl. 17.00 til 20.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt
Onsdag 4. oktober fra kl. 09.00 til 16.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Budsjettseminar for folkevalgte
Onsdag 4. oktober fra kl. 17.00 til 20.00 i Festiviteten

Ledige stillinger

 • Tospråklig lærer
 • Pedagogisk leder
 • Fastlegehjemler
 • Sykepleier/vernepleier, sykehjem 
 • Sykepleier/vernepleier, hjemmetjeneste
 • Avdelingskoordinator, hjemmetjeneste
 • Driftstilskudd 100 %, fysioterapeut

Publisert 27. september 2023.

Til toppen