Kunngjøringer 22. juni 2018

Innhold

Les alle kunngjøringene her.

Godkjente reguleringsplaner

Larvik kommunestyre vedtok i møte 13.06.2018 følgende reguleringsplaner med bestemmelser:

  • ArkivsakID 18/235 Detaljert reguleringsplan for Østbyveien 1, gbnr. 1037/139 m.fl.
  • ArkivsakID 18/607 Detaljert reguleringsplan for Søndersrød hageby, gbnr. 4092/12

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens §32. Klagen sendes elektronisk via plandialogen eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens §42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen. Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Se reguleringsplanene her.

Varsel om oppstart og høring!

Arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2020-2032, kommunedelplan for Stavern by 2020-2032 og kommunedelplan for Larvik by 2020-2032 er i gang. Nå legges forslag til planprogram ut på høring med frist for innspill innen 1. september 2018.

Se høringene her.

Høring - Forslag til forskrift for å motvirke fare for forurensning fra oljetanker, Larvik kommune

Frist for innspill 1. september 2018.

Se høringen her.

Ledige stillinger

  • Helsefagarbeider, natt
  • Vernepleier

Åpne møter uke 26/2018

Se egen artikkel.

Til toppen