Tre viktige strategier vedtatt for Larvik kommune

Innhold

Kommunestyret vedtok 13. juni 2018 Larvik kommunes Digitaliseringsstrategi, HR Strategi og Kommunikasjonsstrategi.

Digitaliseringsstrategi 2018-2020 770x433.jpg

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier selv i brev av 11.09.2017 til kommunene at;

"Digitalisering skaper helt nye måter å levere offentlige tjenester på, og er en viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor. Det er behov for en raskere digitalisering av offentlig sektor og et løft i kommunesektoren."

Larvik kommune er som alle andre kommuner på vei til å bli digitalt transformert.

Våre innbyggere og vårt næringsliv møter oss med stadig større forventninger og krav om at kommunen leverer sine tjenester digitalt, der det er mulig, på linje med øvrige tjenesteleverandører som bank, forsikring, reiseoperatører mv.

Dersom befolkningen også i framtiden skal se seg tjent med en stor offentlig sektor må de offentlige tjenestene framstå som forståelige, brukervennlige, tilgjengelige og effektive for brukeren. Larvik kommune har mange felles utfordringer på lik linje med resten av Kommune-Norge.

Derfor har vi valgt å legge vår digitaliseringsstrategi tett opp til hva Kommunenes Sentralforbund (KS) har som sin anbefalte strategi. Kommunestyret har gitt sin tilslutning til at kommunen skal delta i den nasjonale finansieringsordningen DigiFin for digitaliseringsprosjekter.

Blant annet på bakgrunn av dette legges det opp til at vi skal være en deltaker og en premissleverandør inn i de ulike nasjonale digitaliseringsprosjektene som nå er under utvikling.

HR Strategi

HR Strategi 2018-2021 770x433.jpg

Larvik kommune er en stor, kompleks og sammensatt organisasjon. Kommunens oppdrag med å sikre gode velferdstjenester og samfunnsutvikling er viktig og omfattende. Oppdraget krever en stor bredde i kompetansen til våre ansatte.

Behovet for å øke fokuset på kostnadseffektivitet medfører at organisasjonen blir utfordret på evne og vilje til effektiv drift, nødvendig omstilling og til å ha riktig kompetanse på rett sted til riktig tid. Dette krever god og tydelig ledelse.

I dette arbeidet har HR fått et utvidet strategisk mandat. HR-strategien følger samme tidssyklus som kommunens strategidokument. Strategien retter oppmerksomheten mot lederutvikling, kompetanseutvikling og rekruttering som gjennomgående strategiske områder. I tillegg vil overordnet organisasjonskultur være fokus for HR-strategien.

Våre omgivelser og oppgaver er i kontinuerlig endring. Dette stiller krav til utviklingen av mennesker og organisasjon. Våre ansatte er organisasjonens viktigste ressurs og med HR-strategien legger vi til rette for systematisk utvikling av ledere og medarbeidere de neste fire årene. For å kunne bidra til at kommunen løser sitt oppdrag kreves det at HR kjenner og forstår behovene ute i organisasjonen.

I strategiarbeidet skal vi følge opp intensjoner og pålegg i lov og avtaleverket, slik at vi har den rette balansen av tilretteleggingsplikt, styringsrett og medarbeidernes plikt til å medvirke.

Målene vi har satt oss er krevende og gir konkret retning for tiltakene våre. Vi skal gjennomføre tiltakene, vi skal følge opp fortløpende og vi skal korrigere kursen dersom tiltakene ikke bidrar til å skape virkelig verdier for kommunen.

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi 2018-2020 770x433.jpg

Kommunikasjonsstrategien gir retning for hvordan Larvik kommune skal kommunisere internt og med sine omgivelser i perioden 2018-2020.

Strategien bygger på Larvik kommunes samfunnsoppdrag og verdier, prinsippene i den statlige kommunikasjonspolitikken, samt kommunelovens § 4 om aktiv kommunikasjon. Målet med kommunikasjonsstrategien er å sikre helhet og sammenheng i kommunens kommunikasjonsarbeid.

Kommunikasjon er aldri et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå kommunens mål og løse oppgaver på en effektiv og god måte. For å oppnå dette må kommunikasjon anerkjennes som et strategisk virkemiddel, integreres tidlig og være en naturlig del av planleggingen i Larvik kommune. Her har kommunens ledere et spesielt ansvar.

Måten mennnesker og virksomheter kommuniserer på har de siste årene endret seg mye, og endringene bare fortsetter – i stadig høyere tempo. Informasjonsmengden er overveldende, kanalene er utallige og nye, sosiale medier gjør at "alle" kan publisere og få oppmerksomhet om sitt innhold. Dette stiller nye krav til kommunens måte å kommunisere på, samtidig som det gir muligheter til å kommunisere med omgivelsene på en helt annen måte enn tidligere.

I det nye medielandskapet er det krevende å utvikle egne kanaler med innhold som er så godt og relevant at innbyggerne vil bruke det og ha nytte av det. Kravet til relevant og engasjerende innhold og god brukervennlighet er større enn noensinne. Dette er krav som kommunen må møte om vårt innhold skal få oppmerksomhet.

Kommunikasjonsstrategien er ingen tiltaksplan, men skal være et grunnlagsdokument for alle kommunikasjonstiltak som kommunen iverksetter. Planlegging og praktisk gjennomføring av tiltak må tilpasses det som til enhver tid er behovet og rammebetingelsene i hver enkelt virksomhet.

Strategien skisserer mot slutten noen strategiske satsningsområder som anbefales gjennomført i planperioden.

Til toppen