Lar gresset gro og død ved ligge

Innhold

Larvik kommune gjør en rekke tiltak for å bidra til levedyktige bestander av pollinerende insekter. Det er viktig at vi prioriterer effektive tiltak for å sikre det biologiske mangfoldet der det er mulig.

Når vi gjennomfører tiltak for å sikre biologisk mangfold, kan det utfordre innbyggernes forventning til hva som er pent og ryddig. Hensynet til insektene vektes derimot høyere der det er mulig.

Lar gresset og blomstene gro

Der eng skal slås av kommunen gjøres dette etter blomstring. I tillegg har vi i år latt gresset og blomstene få gro på hele eller deler av gressarealer som tidligere har blitt slått som plen i parker og friområder. Dette gjelder for eksempel gressområdene på Månejordet, Gon, i Hagadumpa, Utsiktsparken, ved Tordenskiold og Vollgrava i Stavern.

Larvik kommune utfører også minimalt med kantslått langs de kommunale veiene før og under blomstring. Derfor har kantslåtten langs de kommunale veiene i år blitt utført vesentlig senere enn det som har vært vanlig tidligere. Trafikksikkerheten og folkets ve og vel er imidlertid førsteprioritet, og derfor må det utføres noe kantslått for å hindre at vegetasjon vokser seg ut i veiarealet og forhindrer frisikt. Hovedregelen er at det ved første slått kun klippes en maskinbredde og noe mere i kryss og frisiktsoner, og at resten tas etter blomstring til høsten.

Minimerer bruk av plantevernmidler

Larvik kommune har et særlig fokus på å minimere bruk av sprøytemidler. Bekjempelse på rett tidspunkt og kjemikaliefri ugressbekjempelse ved bruk av «Heatweed» blir benyttet så langt det lar seg gjøre, selv om dette er mer tid- og kostnadskrevende. Det siste alternativet er benyttet i svært stor grad. Særlig der det ferdes mye barn, langs skoleveier, rundt barnehager, på barns lekeområder, ved veier og stier i parker samt sentrumsområdene.

Død ved og «insektsvennlig» planter

VI har fokus på bevaring av det biologiske mangfoldet gjennom å ikke fjerne død ved fra trær der det ikke utgjør en risiko og virke blir liggende i forbindelse med hogst og skjøtsel der det er mulig.

Videre er det et særlig fokus på å bestille «insektsvennlige» planter til byrom og andre arealer hvor det ikke er naturlige habitater for insekter.

Bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon

I våre planer er det tatt inn egne bestemmelser for bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Store varmekjære lauvtrær (deriblant eik/hule eiketrær) er bevart gjennom disse bestemmelsene, blant annet av hensyn til det biologiske mangfoldet av vedboende insekter.

Sammen med Fylkesmannen har vi gjort en nokså omfattende jobb med registering av naturtyper, hule eiker og fremmede arter. Det siste på kommunal grunn.

Du kan også bidra

Alle kan bidra til å sikre levedyktige bestander av pollinerende insekter. 

Les om hvordan du kan bidra.

Til toppen