Salgsbevilling

Innhold

Butikker som skal selge alkohol må søke om salgsbevilling.

En salgsbevilling gjelder for salg og utlevering av drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Salgsbevilling kan gis til person eller selskap som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. Søknad om salgsbevilling behandles etter bestemmelsene i alkoholloven.

Krav til de involverte

Det må oppnevnes en styrer og en stedfortreder for salgsbevillingen.  Styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven, og må enten være ansatt ved utsalgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling.

For bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, stilles det krav til uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen, jf. alkoholloven § 1-7b.

For styrer og stedfortreder gjelder det krav om uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, jf. alkoholloven § 1-7c.

Før søknaden blir behandlet blir den sendt på høring til politiet, skatteoppkreveren og skatteetaten og andre relaterte høringsinstanser for å avklare om de involverte oppfyller vandelskravene.

Slik søker du

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

  • Firmaattest
  • Aksjeeierbok
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
  • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte
  • Ved framleie må tillatelse til framleie og framleiekontrakt sendes inn
  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis det søkes om bevilling etter eierskifte

Øvrige opplysninger fylles inn i skjemaet. Mer at det må opplyses om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, dersom driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper.

Søk om salgsbevilling

Behandling av søknaden

Søknader om salgsbevilling behandles av bevillingsmyndighetene i kommunen. Enkelte saker av prinsipiell karakter behandles politisk, av hovedutvalget for miljø, kultur og næring. Kommunedirektøren forbereder saken, og fremlegger en innstilling til utvalget. Det kan ta ca. 12 uker fra fullstendig søknad er mottatt, til saken er ferdig behandlet.

Informasjon om omsetnings- og bevillingsgebyr.

Kommunen har skjønnsmessig adgang til å avslå en søknad om salgsbevilling, dersom det foreligger alkoholpolitiske hensyn og/eller andre tungtveiende hensyn som taler mot. Det vil si at søknaden kan avslås selv om de ovennevnte kravene til de involverte er oppfylt.

Kommunens vedtak om å gi bevilling eller avslå en søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak. Klageinstansen er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Åpningstid

Det er vedtatt en lokal forskrift for salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk og åpnings- og lukketider for serveringssteder, Larvik kommune (FOR-2021-06-16-2037). Forskriften fastsetter den ytre rammen for åpningstid for arrangementer og serverings- salgs- og skjenkesteder i kommunen.

For det enkelte utsalgssted fastsettes åpningstiden innenfor forskriftens rammer, etter en konkret vurdering, i forbindelse med behandling av søknaden.

Overdragelse

Salgsbevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten eller en dominerende del.

Hvis du skal overta et serverings- salgs eller skjenkested må du snarest melde ifra til kommunen om dette. Du må søke om egen bevilling innen 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse, og kan drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad blir behandlet.

Alkoholpolitisk handlingsplan

Til toppen