Ambulerende bevilling - lukket arrangement

Innhold

Hvis du skal ha et lukket arrangement i et lokale som ikke har skjenkebevilling, og du enten skal ta betalt for alkohol, eller du leier lokaler hvor utleier er involvert i andre deler av selskapet, må du søke om ambulerende skjenkebevilling.

Arrangementer

Ambulerende skjenkebevilling er aktuelt for bryllup, jubileum og lignende arrangementer.

Målgruppe

Ambulerende skjenkebevilling gis bare til steder som ikke har alminnelig skjenkebevilling. Hvis arrangementslokalet allerede har alminnelig skjenkebevilling, må bevillingshaver være ansvarlig for skjenkingen.

Ambulerende skjenkebevilling gis bare for lukkede arrangementer hvor alle gjestene er særskilt invitert, og har meldt seg på arrangementet i forkant. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må du søke om skjenkebevilling for én enkelt anledning.

Krav til de involverte

Det skal utnevnes en skjenkeansvarlig som er over 20 år, som har ansvar for skjenkingen. (Det stilles ikke krav til at skjenkeansvarlig har avlagt kunnskapsprøven).

Slik søker du

I søknaden må det opplyses/vedlegges følgende:

  • Leieavtale eller dokumentasjon på at søker disponerer lokalet hvor servering skal foregå.
  • Målsatt tegning av lokalet/arealet som søkes godkjent for skjenking.

Søknadsfrist

Det må søkes om bevilling minimum 14 dager før arrangementet skal avholdes.

Søknad om ambulerende skjenkebevilling til lukket arrangement

Betaling

Ved søknad om ambulerende skjenkebevilling betales et gebyr på p.t. 440 kroner jf. alkoholforskriften § 6-2.

Behandling av søknaden

I Larvik kommune har kommunedirektøren delegert myndighet til å fatte vedtak om serveringsbevilling.

Søknad behandles innen 2 uker fra fullstendig søknad er mottatt av kommunen.

Det blir ikke behandlet nye søknader i juli måned.

Informasjon om omsetnings- og bevillingsgebyr.

Kommunen har skjønnsmessig adgang til å avslå en søknad om ambulerende skjenkebevilling, dersom det foreligger alkoholpolitisk hensyn som taler mot innvilgelse. Det vil si at søknaden kan avslås selv om de ovennevnte kravene til de involverte er oppfylt.

Kommunens vedtak om å gi bevilling eller avslå en søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak. Klageinstansen er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Åpningstid

Det er vedtatt en lokal forskrift for salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk og åpnings- og lukketider for serveringssteder, Larvik kommune (FOR-2017-12-06-2210). Forskriften fastsetter den ytre rammen for åpningstid for arrangementer og serverings-, salgs- og skjenkesteder i kommunen.

For det enkelte arrangement fastsettes åpningstiden innenfor forskriftens rammer, etter en konkret vurdering, i forbindelse med behandling av søknaden.

Til toppen