Tilskudd i skogbruket

Innhold

Det er flere tilskuddsordninger innenfor skogbruket. Vi har listet dem opp her. Vær obs på at søknadsfristene varierer mellom de ulike tilskuddsordningen og at noen av dem er absolutte. Vi har listet opp ordningene som er i bruk i Larvik kommune her. Du finner mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene på Landbruksdirektoratets hjemmesider, se lenker lenger ned på siden. 

  

Skogbruk 

Det kan gis tilskudd til ungskogpleie. Tilskuddsprosenten er 40 % og søknadsfrist er 20. november.

 

Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak

Det kan gis tilskudd til tettere skogplanting. Tilskuddssatsen ved nyplanting er 60 %, og ved suppleringsplanting 30 %. Søknadsfristen er 1. september for vårplanting og 25. november for høstplanting.

 

Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak

Det kan gis tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak. Det kan gis inntil 50 % tilskudd. Søknadsfristen er 15. september.

 

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Det kan gis tilskudd til miljøtiltak i skog. Dette er tilskudd til tiltak knyttet til ivaretakelse og videreutvikling av miljøverdiene i skogen knyttet til biologisk mangfold, kulturminner, landskap og friluftsliv. Det er frist både 1. september og 1 november.

 

Tilskudd til skogsdrift med taubane, hest og andre driftsmetoder

Det kan gis tilskudd til utkjøring av tømmer med alternative driftsmetoder, som hest og taubane. Tiltaket må avklare med kommunen før det iverksettes. Kommunen fastsetter tilskuddssatsen og hvilke driftsmetoder som skal prioriteres. Det er kommunen som fastsetter søknadsfrist for tiltaket. Tiltaket har ikke vært i bruk i Larvik tidligere, og er derfor ikke inkludert i tiltaksstrategien med prioriteringer og søknadsfrist. 

 

Tilskudd til veibygging

I Larvik kommune er skogsbilveier prioritert. Det er bare skogandelen av en landbruksvei som er tilskuddsberettiget og veien må bedre mulighetene til å utnytte skogs- og utmarksressursene. Minimumskostnad for å kunne søke om tilskudd til bygging og tiltak på skogsveier er 80 000 kr. Du kan lese mer om tilskuddet i den lokale tiltaksstrategien og på direktoratets hjemmesider.

 

    

Kontakt

Du kan kontakte virksomhet Næring og ressursforvaltning ved spørsmål om nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

Kontaktperson E-post Telefon
Lars Gladhaug lars.gladhaug@larvik.kommune.no 41 22 26 31
Til toppen