Tilskudd i skogbruket

Innhold

Det er flere tilskuddsordninger innenfor skogbruket. Vi har listet dem opp her. Vær obs på at søknadsfristene varierer mellom de ulike tilskuddsordningen og at noen av dem er absolutte. Vi har listet opp ordningene som er i bruk i Larvik kommune her. Du finner mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene på Landbruksdirektoratets hjemmesider, se lenker lenger ned på siden. 

  

Ungskogpleie

Består av lauvrydding (fjerne konkurrerende vegetasjon, normalt lauvtrær) og avstandsregulering (sette igjen de beste trærne, jevnest mulig fordelt på arealet). Ungskogpleietiltaket skal normalt utføres når hovedtreslaget er 1-5 m. I prinsippet er det ikke nyttbart virke i uttaket. Ungskogpleie skal skje før gjennomsnittshøyden i bestandet etter inngrep er 8 meter.  

Anbefalte prisnivåer for ungskogpleie
Bonitet i Gårdskart Kr/dekar
Lav 350
Middels 400
Høy 500
Særs høy 650

Ungskogpleie kan dekkes med skogfond med inntil 40 % tilskudd. Tilskuddet innvilges ved utbetaling fra skogfondet. Søknadsfrist er 20. november.

 

Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak

Kostnad for eget arbeid og kjøp av planter kan legges inn samlet under tiltak nyplanting. Anbefalt pris er 4 kr per plante for eget arbeid ved nyplanting. Ved suppleringsplanting er anbefalt pris 6 kr per plante.

Det kan gis tilskudd til tettere skogplanting. Tilskuddssatsen ved nyplanting er 60 %, og ved suppleringsplanting 40 %.

Tilskuddet innvilges ved utbetaling av krav i skogfondet. Søknadsfristen er 25. november.

 

Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak

Det kan gis tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak. Det kan gis inntil 50 % tilskudd. Søknadsfristen er 15. september.

 

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Det kan gis tilskudd til miljøtiltak i skog. Dette er tilskudd til tiltak knyttet til ivaretakelse og videreutvikling av miljøverdiene i skogen knyttet til biologisk mangfold, kulturminner, landskap og friluftsliv. Søknadsfristen er løpende. 

 

Tilskudd til skogsdrift med taubane, hest og andre driftsmetoder

Det kan gis tilskudd til utkjøring av tømmer med alternative driftsmetoder, som hest og taubane. Tiltaket må avklare med kommunen før det iverksettes. Kommunen fastsetter tilskuddssatsen og hvilke driftsmetoder som skal prioriteres. Det er kommunen som fastsetter søknadsfrist for tiltaket. Tiltaket har ikke vært i bruk i Larvik tidligere, og er derfor ikke inkludert i tiltaksstrategien med prioriteringer og søknadsfrist. 

 

Tilskudd til veibygging

I Larvik kommune er skogsbilveier prioritert. Det er bare skogandelen av en landbruksvei som er tilskuddsberettiget og veien må bedre mulighetene til å utnytte skogs- og utmarksressursene. Minimumskostnad for å kunne søke om tilskudd til bygging og tiltak på skogsveier er 80 000 kr. Du kan lese mer om tilskuddet i den lokale tiltaksstrategien og på direktoratets hjemmesider.

 

    

Kontakt

Du kan kontakte virksomhet Næring og ressursforvaltning ved spørsmål om nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

Kontaktperson E-post Telefon
Lars Gladhaug lars.gladhaug@larvik.kommune.no 41 22 26 31
Til toppen