Skogfond

Skogfond sikrer finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene gjennom tvungen avsetning av midler til skogfond.

Alle skogeiere med skogeiendom på 10 dekar eller mer har egen skogfondskonto knyttet til eiendommen. 

Skogeier som selger skogsvirke er pliktig til å sette av 4-40 % (etter eget valg) av bruttoverdien av skogsvirket på skogfondskontoen. Det er anbefalt å sette av minst 20 % for å dekke nyplanting og ungskogpleie på avvirkede areal.

Bruk av midlene

Skogfondsmidler kan brukes til:

 • Skogkulturtiltak (planting, markberedning, ungskogpleie, stammekvisting m.m.)
 • Bygging, ombygging og opprusting av skogsveier og velteplasser
 • Vedlikehold av skogsbilveier og velteplasser
 • Miljøtiltak
 • Skogbruksplanlegging
 • Investeringer i bioenergitiltak
 • Forsikring mot stormskader og brann på skog
 • Kompetansehevende tiltak knyttet til miljøomsyn, skogetablering og skogproduksjon samt verdiskaping knyttet til trebaserte produkter
 • Oppmerking av eiendomsgrenser og nødvendige utgifter ved jordskifte i skog
 • Merverdiavgift

Tilskudd

 • Det gis 40 % tilskudd til ungskogpleie, så langt tilskuddspotten rekker.
 • For nyplanting gis inntil 60 % tilskudd for inntil 50 planter utover fastsatt bonitetsavhengig minimumstall.
 • Suppleringsplanting kan gis inntil 40 % tilskudd opp på et minimum plantetall per dekar på ulike boniteter.

Tilskudd legges til ved godkjenning av krav i skogfondssystemet. Utbetaling skjer til skogfondskonto i ettertid.

Les mer om tilskudd hos Landbruksdirektoratet

Utbetaling

Skogeier må sende spesifisert og dokumenterte krav om utbetaling fra skogfondet til kommunen senest ett år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble foretatt. Kommunen godkjenner kravet.

På grunn ferieavvikling hos Statsforvalteren blir det ingen utbetaling av skogfond i uke 28, 29 og 30.

NB: Husk å bruke personnummer ved innlogging til skogfondskonto.

Kravet sendes elektronisk via altinn

Papirsøknad: Alternativt kan utbetalingsskjema sendes til Larvik kommune v/Skogbrukssjef, Postboks 2020, 3255 Larvik eller på e-post til postmottak@larvik.kommune.no 

Skattefordel

Den delen av tømmerinntekta som avsettes til skogfond, blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer først når pengene tas ut igjen fra fondet og brukes. En andel av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til bestemte formål. Den skattefrie andelen av utbetalt skogfond er 85 %. 

Alle ovenfor nevnte tiltak, unntatt merverdiavgift, gir skattefordel. De som er i skattes i kategori hobbyskogbruk får skattefordel også på merverdiavgift.

Kontakt

Kontaktperson E-post Telefon
Lars Gladhaug lars.gladhaug@larvik.kommune.no 41 22 26 31
Til toppen