Deling av eiendom

Innhold

Deling av landbrukseiendommer

Jordloven § 12 omhandler deling av landbrukseiendom. Ved avgjørelse om deling kan tillates skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur. Det skal også tas hensyn til vern av arealressursene og om delingen fører til drift- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Andre hensyn kan også tillegges vekt dersom de kommer innunder formålet i jordloven.

Fradeling etter jordloven og plan- og bygningsloven

Søknad om deling behandles etter jordloven og plan- og bygningsloven. Saksgangen er vanligvis at søknaden blir sendt til Geodata som sender internt til Næring og ressursforvaltning for jordlovsbehandling. Etter jordlovsvedtaket er fattet sendes saken videre for behandling etter plan- og bygningsloven. Til slutt sendes saken til oppmåling hos Geodata.

Spørsmål om deling etter plan- og bygningsloven eller hvilke skjema som skal benyttes kan rettes til kommunens Servicetorg eller postmottak. Se også denne siden, om oppmåling og fradeling:

https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/min-eiendom/oppmaaling/

Fradeling som kun skjer etter jordloven

En eiendom kan etter jordloven bestå av flere matrikkelenheter (gårds- og bruksnummer) så lenge de er på samme eierhånd. I de tilfeller der et eget gårds- og bruksnummer skal deles fra kreves det en deling etter jordloven, og ikke etter plan- og bygningsloven. Det er ikke noe søknadsskjema for fradeling etter jordloven og søknad om deling må i disse tilfeller sendes skriftlig til kommunens postmottak. Her må det komme frem hva som skal fradeles, formålet med fradelingen, og hvordan fradelingen vil påvirke landbrukseiendommen.

Merk at også langvarige leieavtaler kan utløse deling etter jordloven. Eksempler er jordleieavtaler med over 10 års varighet, forpaktningsavtaler eller oppretting av festegrunn over 10 år. Også andre bruksretter/leieretter over 10 år kan kreve delingstillatelse etter jordloven.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid avgjøres av om saken må behandles politisk eller kan tas på delegert fullmakt. Dersom landbruksarealet ønskes benyttet til andre formål enn landbruk, eller på annen måte kommer i konflikt med kommuneplanens arealdel, kan delingen kreve dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen, med høringsrunde hos regionale myndigheter (stat/fylkeskommune).

Klage

Vedtak om deling kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Klagen må sendes til kommunen innen 3 uker etter at vedtaket er fattet. Dersom klagen ikke tas til følge i kommunen, sendes den videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Kostnader ved fradeling

Jordlovsbehandling utløser et gebyr på kr 2000, jf. Forskrift om gebyr ved behandling av konsesjons- og delingssaker. Ved behandling etter plan- og bygningsloven, samt oppmåling tilfaller ytterligere gebyr. Disse kan du finne i kommunens gebyrregulativ.

Nyttige lenker

 

Spørsmål som gjelder jordlovsbehandlingen kan rettes til Næring og ressursforvaltning.

Kontaktpersoner E-post Telefon
Johanne Dolven johanne.dolven@larvik.kommune.no 98 23 16 72
Monica Berg Mortensen monica.berg.mortensen@larvik.kommune.no 99 29 05 52

 

 

 

Til toppen