Uteservering på kommunale veiarealer

Innhold

Uteservering på kommunale veiarealer kan tillates forutsatt at framkommelighet og sikkerhet i gater og på fortau er ivaretatt. Derfor er dette søknadspliktig.

Larvikdrone

Av «Kommunedelplan for Stavern by 2021-2033» og «Kommunedelplan for Larvik by 2021-2033» fremgår følgende vedrørende uteservering:

«For forretninger, service- og/eller serveringssteder kan gatesalg og uteservering tillates inntil 2 meter ut fra fasaden dersom krav om fortau/gangsonebredde på minimum 2 meter, areal for kollektivholdeplass, varelevering og utrykning er ivaretatt. Andre løsninger kan vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Frittstående gatesalg og serveringsarealer skal plasseres med hensyn til tilgjengelighet for fotgjengere og syklister, kollektivholdeplasser, varelevering og utrykning.»

Følgende retningslinjer legges til grunn for veimyndighetens behandling av søknad uteservering på kommunalt veieareal:

Det kan tillates uteservering i gater med liten biltrafikk og lave hastigheter.
Det kreves en tydelig avgrensing av uteservering mot trafikkarealene og i visse tilfeller kreves det et enkelt fast gjerde.

I gågater stilles det krav om minimum 4 meters fri ferdsel. På fortau langs gater med biltrafikk stilles det krav om en fri bredde på minimum 1,0-1,5 meter mellom fortauskant og uteservering avhengig av trafikkmengden.

Tillatelser til uteservering på kommunale arealer er midlertidige for et ubegrenset tidsom, dvs. at man ikke trenger søke på nytt hvert år. Kommunen kan imidlertid trekke tilbake eller endre tillatelsen dersom man finner at det er grunnlag for dette.

Søker skal sende inn følgende til kommunen:

Et målsatt kart over det området hvor det ønskes servering, plassering av bord, etc.
Det skal vises hvor mange sitteplasser som er beregnet på kartet. Kartet skal være målsatt med utmål fra vegg og utmål fram til veikant, samt nabogrenser.
Det skal oppgis i hvilket tidspunkt det ønskes servert.

Ovenstående retningslinjer legges til grunn for uteservering på kommunale veiarealer i hele Larvik kommune.

Etablering av uteservering krever også grunneiers godkjenning, som i de fleste tilfeller er Larvik kommune.

I tilfeller hvor søker ønsker å etablere søknadspliktige tiltak i henhold til plan- og bygningsloven skal dette behandles av Byggesak.

I tillegg må det søkes separat om skjenkebevilling dersom dette er aktuelt.

Til toppen