Orienterer om situasjonen rundt InterCity-utbyggingen

Innhold

Kommunedirektøren orienterer kommunestyret om planene for InterCity gjennom Larvik. Her finner du samlede fakta om hva som har skjedd og hva konsekvensene er.

Torsdag 16. juni oversendte Samferdselsdepartementet «Statsbudsjettet 2022 – Supplerende tildelingsbrev
nr. 4» til Jernbanedirektoratet. Tildelingsbrevet inneholdt følgende oppdrag:

  1. Utrede en helhetlig strategi for utvikling av togtilbudet
  2. Utrede tilbudsbaserte effektpakker for InterCity-strekningene
  3. Utredning av ny rikstunnel for jernbanen
  4. Konseptvalg og igangsetting av forprosjekt for Hovedbanen Nord
  5. Konseptvalg og igangsetting av forprosjekt for Kongsvingerbanen

Under oppdrag 2 «Utrede tilbudsbaserte effektpakker for InterCity-strekningene» gir
Samferdselsdepartementet blant annet følgende føringer:

«For å ha et oppdatert beslutningsgrunnlag for prioritering i neste NTP, er det nødvendig å vurdere videreutvikling av togtilbudet på IC-strekningene. Jernbanedirektoratet bes om å utarbeide tilbudsbaserte effektpakker for å muliggjøre reduserte utbyggingskostnader, raskere frigjøring av areal og et bedre samsvar mellom togtilbudet og behovet på Icstrekningene Jernbanedirektoratet bes om å utrede og foreslå tilbudsbaserte effektpakker som tar utgangspunkt i togtilbudet til de reisende i tråd med følgende mål for InterCity:

a) 4 tog/time i grunnrute til Tønsberg og 2 tog/time i grunnrute Oslo – Skien på Vestfoldbanen
b) 2 tog/time i grunnrute Oslo – Hamar på Dovrebanen
c) 2 tog/time i grunnrute Oslo – Fredrikstad på Østfoldbanen.»

Videre i dokumentet opplyses det om:

«Jernbanedirektoratet skal vurdere behov for nye stasjonsløsninger i byer hvor dette er relevant, og foreslå tiltak som kan redusere båndleggingen av areal så raskt som mulig. Beslutningsgrunnlaget skal inneholde et konsept med ny stasjon i Fredrikstad, slik at regjeringen kan ta stilling til om slik stasjon bør prioriteres eller ikke. Som grunnlag for videre utredning legges dagens stasjonsløsning i Larvik til grunn på Vestfoldbanen ettersom dette er tilstrekkelig for å oppnå ønsket togtilbud med 2 tog i timen til Skien.»

Jernbanedirektoratet har fått frist til 31. mars 2023 med å oversende sine utredninger til Samferdselsdepartementet.

Hva innebærer dette?

Med disse føringene har Samferdselsdepartementet gitt Jernbanedirektoratet oppdrag om å utrede en videreutvikling av togtilbudet på IC-strekningene der det er åpnet for at man kan vurdere nye stasjonsløsninger i samtlige byer, med unntak av Larvik. Om departementets føringer blir stående vil dette innebære at jernbanebehovet i Larvik ikke vil være en del av vurderingene som vil danne beslutningsgrunnlaget for prioriteringene i neste Nasjonal transportplan.

Kommunedirektøren reagerer kraftig på at departementet har forhåndskonkludert på denne måten og vil, som eneste kommune, hekte Larvik av en så viktig prosess. Kommunedirektøren anser videre at departementets behandling av Larvik ikke er basert på tilstrekkelige faglige utredninger, de er tvert imot i strid med alle tidligere vedtak og utredninger om spørsmålet.

Betyr dette at båndleggingssonen gjennom Larvik nå er opphevet?

Nei, det som nå foreligger er kun en bestilling fra Samferdselsdepartementet om en utredning som vil danne deler av beslutningsgrunnlaget for neste Nasjonal transportplan. Det er med andre ord ikke vedtatt politikk.

Det er Larvik kommunestyre som er planmyndighet når det gjelder båndleggingen av arealene i Larvik.  Grunnlaget for båndlegging er basert på Stortingets vedtak i saken. Seneste stortingsvedtak ble fattet under behandlingen av gjeldende Nasjonal transportplan (2022 – 2033), og lyder:

"Vedtak 1228"

Stortinget legger til grunn at ambisjonen om InterCity-satsingen på Dovrebanen, Østfoldbanen, Vestfoldbanen og Ringeriksbanen står ved lag.”

Frem til Stortinget fatter et annet vedtak vil grunnlaget for båndleggingen kunne være til stede. Det er først ved en ny Stortingsbehandling man vil få avklart om Samferdselsdepartementets forutsetninger om jernbanen gjennom Larvik blir overført til nasjonal politikk. Man kan risikere at det ikke skjer før Stortingets behandling av ny Nasjonal Transportplan.

Betyr dette at Samferdselsdepartementet nå ønsker å gå tilbake til en av indre havn løsningene som ble utredet som en del av Kommunedelplanen for InterCity gjennom Larvik?

Nei. Samferdselsdepartementet legger til grunn at dagens jernbane gjennom Larvik er av en tilstrekkelig standard, og har kapasitet til å doble trafikken fra 2 til 4 tog i timen gjennom Larvik.

Betyr dette at Larvik kommune nå kan vedta en ny stasjonsplassering utenfor sentrum?

Nei. Samferdselsdepartementet legger til grunn at dagens jernbane gjennom Larvik er av en tilstrekkelig standard, og har kapasitet til å doble trafikken fra 2 til 4 tog i timen gjennom Larvik.

Hva innebærer dette i forhold til trafikksituasjonen i Larvik?

Om forslaget blir stående legger Samferdselsdepartementet til grunn at man kan doble antall tog i timen gjennom Larvik. Dette er basert på målet om å få to tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Skien. Antall tog som skal passere Larvik på timebasis vil da bli fire (to i hver retning). Konsekvensene av hva den økte trafikken vil medføre av økt belastning på lokalmiljø rundt jernbanetraseen er ikke utredet.

I tillegg vil dagens trase og infrastruktur beholdes, noe som blant annet innebærer at trafikkstrømmene på øst-vest forbindelsen vil fortsette å bli sterkt påvirket av begrensningene jernbanebroene medfører.

Ved Larvik jernbanestasjon (Storgata) passerer det i perioder over 16.500 kjøretøy i døgnet. Bane NOR har tidligere estimert at et forbedret togtilbud med hyppigere avganger vil føre til en nesten tredobling av antallet passasjerer på Larvik stasjon sammenlignet med dagens situasjon. Dette kan forventes å medføre ytterligere trafikkutfordringer på Storgata.

Punktene over er å anse som foreløpige betraktninger. Kommunedirektøren vil holde kommunestyret oppdatert om den videre utviklingen i saken.

Til toppen