– Et klart løftebrudd og svært skadelig for lokal og regional utvikling

Innhold

Larvik kommune deler ikke Samferdselsdepartementets syn på at det ikke er behov for en ny jernbanestasjon i Larvik, slik det kommer fram i en pressemelding i dag. Vi mener at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, og opplever forslaget som et klart løftebrudd. Konsekvensene vil være svært negative for den lokale og regionale utviklingen i vårt område.

Larvik kommunes reaksjon på Samferdselsdepartementets melding om jernbanesatsingen i ny Nasjonal transportplan:

I pressemeldingen opplyser Samferdselsdepartementet blant annet om "Som grunnlag for videre planlegging på Vestfoldbanen legges dagens stasjonsløsning i Larvik til grunn. Årsaken er at det ikke vil være nødvendig å bygge stasjon i Larvik for å realisere et grunnrutetilbud med to tog i timen mellom Oslo og Skien.”

Forslaget, om det står seg, innebærer at 10 års arbeid har vært bortkastet. Larvik settes flere år tilbake med tanke på sin videre utvikling. Dette er svært dramatisk. Jernbanespørsmålet har lagt store begrensinger på by- og stedsutviklingen i Larvik i flere tiår. Derfor har vi henvendt oss til blant annet Samferdselsdepartementet for å få hjelp til å finne en god løsning. Dagens forslag er dessverre ikke en løsning på problemet, men vil bidra til å hemme utviklingen ytterligere.

I går er det nøyaktig ett år siden Stortinget behandlet Nasjonal Transportplan 2022–2033. Under behandlingen fattet Stortinget vedtak om at ambisjonene om InterCity- satsingen står ved lag.

Vedtaksforslaget ble fremmet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Under behandlingen la også de nåværende regjeringspartiene inn merknader om at det skal bevilges planleggingsmidler til Larvik i løpet av første del av NTP-perioden.

– Gedigent løftebrudd

Dagens pressemelding fra Samferdselsdepartementet kan dessverre ikke sees på som noe annet enn et gedigent løftebrudd og det virker som at departementet ikke har forstått konsekvensene av dette.

Utbyggingen av InterCity er et av de viktigste tiltakene for å nå nullvekstmålet og klima-ambisjonene for samferdsel. Samtidig vil en fullverdig InterCity-løsning bidra til å binde store bo- og arbeidsmarkeder tettere sammen på en bærekraftig og fremtidsrettet måte.

– Ikke godt nok utredet

Meldingen fra Samferdselsdepartementet bidrar til å svekke statens omdømme som en troverdig samarbeidspartner i lokal og regional utvikling.

Larvik kommune mener at løsningen Regjeringen nå foreslår ikke er forsvarlig utredet. Det gjelder både teknisk standard, behov for oppgradering på eksisterende jernbanespor gjennom byen og hvilke konsekvenser økt trafikk på dagens spor vil ha for nærliggende lokalmiljø.

– I strid med tidligere utredninger

Jernbanelinjen gjennom Larvik er en 140 år gammel «grevskapsbane» som svinger seg igjennom byen, svært tett på boligbebyggelse til stor belastning for lokalmiljøet. Den tekniske standarden på jernbanelinjen er ikke bare svært gammel, men også av en forfatning som ikke svarer opp behovet til en moderne jernbane.

Tidligere utredninger har konkludert med at man ikke kan øke trafikken på eksisterende jernbanelinje. Blant annet fastslo utredningene for InterCity gjennom Larvik at det er «ikke aktuelt med vesentlig raskere tog eller flere avganger på dagens jernbaneinfrastruktur». Av den grunn ble muligheten for å øke trafikken på dagens jernbanespor aldri utredet som en del av kommunedelplanarbeidet.

Larvik kommune har gjentatte ganger tatt opp denne problemstillingen med Samferdselsdepartementet, uten at vi har mottatt tilfredsstillende svar eller faglig dokumentasjon som bestrider kommunens syn.

Ber om nytt møte med Samferdselsministeren

For kun 14 dager siden stilte 15 ordførere og fire fylkesordførere seg bak et ordføreropprop sendt til samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Av de totalt 19 ordførerne var 12 fra Arbeiderpartiet og 3 fra Senterpartiet.

I oppropet ba ordførerne om at Regjeringen står ved tidligere vedtak og at ambisjonen om full InterCity utbygging opprettholdes og prioriteres, vi kan dessverre konstatere at dette oppropet ikke har blitt tillagt vekt av departementet.

Larvik kommune vil på nytt anmode Regjering og Storting om å stå ved tidligere vedtak og sikre en fullt utbygd InterCity løsning for Østlandet.

Uttalelsen er signert ordfører Erik Bringedal Ordfører (H), varaordfører Rune Høiseth (Ap) og gruppeleder for Senterpartiet Olav Nordheim.

Erik Bringedal Høykant
Til toppen