Tilskudd til kulturprosjekter og kulturarrangementer

Innhold

Både kulturfrivilligheten og andre lokale kulturaktører kan søke om tilskudd til prosjekter og arrangementer knyttet til kunstnerisk virksomhet i vid forstand, til eller formidling av kulturarv.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Tilskudd kan gis til åpne, ikke-kommersielle kulturarrangementer og -prosjekter, som gjennomføres innenfor Larviks kommunegrenser.

Tilskuddsordningen har som formål å realisere sentrale målsettinger i kommunens kulturplan, ved å støtte opp om:

  • tiltak for og med barn og ungdom
  • tiltak som kommer mange til gode, som er inkluderende og egnet til å jevne ut helsemessige, økonomiske og sosiale forskjeller
  • samarbeidsprosjekter, gjerne på tvers av sjangere
  • tiltak som ivaretar og løfter frem lokal kulturarv
  • nyskapende tiltak
  • tiltak som kan fremme innbyggernes stedstilhørighet og trivsel, og som kan bidra til å øke kommunens attraktivitet overfor tilreisende, næringsaktører og tilflyttere
  • festivaler og andre større kulturarrangementer som har potensial for å styrke Larviks posisjon som midtpunkt i fylket

Hvem kan søke?

Lokale organisasjoner, grupper og enkeltpersoner innen kulturfrivilligheten, samt andre lokale kulturaktører som søker til et kulturprosjekt/-arrangement uten kommersielt siktemål.

Hvis søkeren er en lokal forening som også er berettiget driftstilskudd, er det en forutsetning for tildeling at søknaden gjelder et særskilt tiltak som skiller seg klart ut fra foreningens ordinære virksomhet.

I unntakstilfeller kan tilskudd innvilges til arrangører/prosjekteiere utenfor kommunen, men da skal tiltaket være klart rettet mot kommunens innbyggere, og eventuelt også ha en/flere lokale bidragsytere som samarbeidspartner(e).

Søknadsfrist

Det er én årlig tildeling, med søknadsfrist 1. september. 

Slik søker du

Søknad fremmes i digitalt søknadsskjema.

Søk prosjekt-/arrangementstilskudd

Vedlegg til søknad:

  • prosjekt-/arrangementsbeskrivelse
  • budsjett
  • framdriftsplan

Kontaktinformasjon

Tilskuddsordningen administreres av virksomhet Kultur og idrett.

Kontaktperson:
Silje Strømberg
silje.stromberg@larvik.kommune.no
Tlf: 98231947

Relaterte lenker

Andre kommunale tilskuddsordninger:

Eksterne tilskuddsordninger:

Søkerveiledning, eksterne ordninger:

Til toppen