Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter

Innhold

Tilskuddsordningen skal bidra til at det utvikles prosjekter og samarbeid på tvers av lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter, profesjonelle aktører og befolkningen for øvrig.

Søknadsfrist: 1. juni.

Kulturplanen har følgende innsatsområder: barn og unge, folkehelse og steds- og byutvikling. Prosjekter det søkes midler til må knyttes opp til ett eller flere av disse innsatsområdene. Dette vektlegges ved prioriteringer av søknader.

Med denne tilskuddsordningen ønsker kommunen å realisere viktig målsettinger i Larvik kommunes kulturplan. En kjerneoppgaven i Kulturplanen er at kunst og kultur skal være en sentral drivkraft og brobygger for å skape tilhørighet og samhold mellom mennesker og steder. Kunst og kultur bygger fellesskap og mangfold. 

Hva ser vi etter?

Vi ser etter nyskapende og innovative prosjekter som tør å flytte grenser, utfordrer og ser nye muligheter med kunst og kultur som virkemiddel. I tillegg vektlegges prosjekter som har en verdi over tid, som kommer mange til gode og knytter Larvik kommune tettere sammen.

 • Prosjekter som vil løfte frem Larviks kulturarv og forsterker Larviks stedsidentitet og egenart. Prosjekter som øker folks trivsel og tilhørighet til Larvik, og som kan være med å styrke Larvik som en attraktiv kommune.
 • Prosjekter som gir barn og unge kunst- og kulturopplevelser og aktiviteter av høy kvalitet. Og hvor barn og unge selv får medvirke og involveres.
 • Kulturprosjekter som legger til rette for tiltak som gir bred deltakelse, lavterskel, åpne og som kan bidra til å jevne ut sosiale forskjeller. Tiltakene bør også nå ut til målgrupper som av ulike årsaker har utfordring med å delta på eksisterende kulturtilbud og aktiviteter.

Total ramme

Denne søknadsordningen har en totalramme på 1 million kroner per år.

Hvem kan søke?

Lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter, profesjonelle aktører og befolkningen for øvrig med tilhørighet i Larvik.

Prosjektet må bestå av minimum to samarbeidspartnere. Prosjekter som viser til samarbeid på tvers av sjangre vektlegges.

Prosjektet skal ha en forankring i Larvik, det vil si at prosjektet må utføres innenfor Larviks kommunegrenser.

Krav til søker:

 • Være registrert i Brønnøysundregistrene og oppgi organisasjonsnummer. Enkeltperson uten foretak skal oppgi fødselsnummer.
 • Ha bankkontonummer registrert på organisasjonen eller prosjektet.
 • Ta avstand fra alle former for diskriminering.
 • Gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede med ledsagerbevis.
 • Ved annonsering skal det fremgå at tiltaket er støttet av Larvik kommune.

Hvem kan ikke søke

Kommunale virksomheter og foretak. Disse virksomhetene kan imidlertid benyttes som arena og fasilitator for prosjektet, men ikke være prosjekteiere.

Det kan ikke søkes om tilskudd til:

 • Ordinær drift/lønn eller allerede fast aktivitet/virksomhet
 • Næringsvirksomhet eller ren privat virksomhet
 • Bistandsabeid og interesseorganisasjoner
 • Religiøse og partipolitiske tiltak

Søknadssum

Maksbeløp for søknad er 300 000 kroner.

Søknadsfrist

1. juni

Slik søker du

Søknad fremmes på elektronisk søknadsskjema. Alle søknader er offentlige, og ved forespørsel vil innsyn bli gitt, både i søknadsskjema og vedlegg.

Søk om tilskudd til kunst- og kulturprosjekter

Behandling av søknad

 • Søknaden avgjøres administrativt ved virksomhet Kultur og idrett.
 • Administrasjonens vedtak sendes Kommunestyret som orienteringssak.
 • Tilskudd utbetales etter klagefristens utløp.
 • Tilskuddsmottakere har plikt til å levere rapport og regnskap etter gjennomført aktivitet/tiltak.

Klage

Vedtaket kan påklages og klagefristen er 3 uker.

Til toppen