Brukerstyrt personlig assistent

Innhold

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med nedsatt funksjonsevne. Med BPA påtar man seg gjennom arbeidslederrollen ansvar for å organisere assistansen.

Målgruppe

Brukerstyrt personlig assistanse er beregnet for personer med omfattende bistandsbehov og som selv kan ivareta rollen som arbeidsleder eller har en nærstående som kan påta seg rollen eller være medarbeidsleder.
Det er en forutsetning at behovet for bistand er så omfattende eller av en slik art at det mest hensiktsmessig kan ivaretas gjennom brukerstyrt personlig assistanse. Tjenesten kan også tildeles til barn der foresatte er arbeidsleder.

Betaling

Det kreves egenandel for praktiske oppgaver som er underlagt egenbetaling. Satsene reguleres årlig i tråd med kommunestyrevedtak.

Slik søker du

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om brukerstyrt personlig assistanse.
Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget avlastning eller ikke. Dersom din søknad blir helt eller delvis innvilget, vil det i vedtaket stå hvilke tjenester du har fått og hvor omfattende de er.

Søk om brukerstyrt personlig assistanse

Klage

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad om brukerstyrt personlig assistanse.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til pasient- og brukerombudet i Vestfold dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

  • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
    • T: 33171000 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen