Omsorgsstønad

Innhold

Omsorgsstønad er en tilleggsytelse til NAV sin ordning hjelpestønad og er et økonomisk bidrag til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

Målgruppe

Før tildeling av omsorgsstønad foretas det en vurdering om dette er den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skjer i samarbeid med deg som omsorgsyter og omsorgsmottaker.

Ordningen omfatter både omsorgsyter uten omsorgsplikt, og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen.

Slik søker du

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om omsorgsstønad i Larvik kommune. Både omsorgsgiver og omsorgsmottaker kan søke om omsorgsstønad.

Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget omsorgsstønad eller ikke.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

  • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
    • Telefon: 33 17 10 00 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen