Avlastningstilbud

Innhold

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter. Formålet med avlastning er å hindre utmattelse og gi omsorgsytere nødvendig ferie og fritid.

Målgruppe

Avlastning ytes ovenfor personer som har særlig tyngende pleie- og omsorgsoppgaver.
Kommunen vurderer behovet for bistand, og skal i samarbeid med den enkelte omsorgsyter avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av avlastningstiltak.

Slik søker du

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om ulike avlastningstilbud.
Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget avlastning eller ikke. I vedtaket skal det stå hvilke tjenester du har fått, hvor omfattende de er og hvordan de organiseres.

Søk om avlastning

Betaling

Avlastningstiltak er gratis og kan gis både som avlastning i eget hjem og som opphold i institusjon.

Klage

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad om avlastning.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til pasient- og brukerombudet i Vestfold dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

 

Kontakt

  • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
    • T: 33171000 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen