Brukerstyrt personlig assistent

Innhold

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med nedsatt funksjonsevne. Med BPA påtar man seg gjennom arbeidslederrollen ansvar for å organisere assistansen.

Målgruppe

Brukerstyrt personlig assistanse er beregnet for personer med omfattende bistandsbehov og som selv kan ivareta rollen som arbeidsleder eller har en nærstående som kan påta seg rollen eller være medarbeidsleder.
Det er en forutsetning at behovet for bistand er så omfattende eller av en slik art at det mest hensiktsmessig kan ivaretas gjennom brukerstyrt personlig assistanse. Tjenesten kan også tildeles til barn der foresatte er arbeidsleder.

Organisering

Brukerstyrt personlig assistent kan organiseres på ulike måter. Kommunen kan organisere tjenesten, eller gjøre en avtale med andre aktører som tilbyr tjenesten.

Fritt brukervalg

Kommunestyret fattet den 14. oktober 2020 vedtak om at Larvik kommune skal innføre fritt brukervalg på tjenestene brukerstyrt personlig assistanse.

Når du har mottatt vedtak om brukerstyrt personlig assistanse, kan du selv velge leverandør. Du kan velge mellom Larvik kommune som leverandør eller privat leverandør som arbeidsgiver for assistentene dine. Larvik kommune er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten uavhengig av hvem som er arbeidsgiver. Du betaler samme egenandel uavhengig av om du velger privat eller kommunal leverandør.

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke leverandører som tilbyr BPA i Larvik. Du finner kontaktinformasjon på siden til den enkelte leverandør.

Når du har funnet den leverandøren du ønsker skal utføre vedtaket du har mottatt, tar du og leverandøren kontakt med kommunen slik at avtale kan inngås. Se kontaktinformasjon under.

Du kan på ethvert tidspunkt si opp den bestilte tjenesten fra den private leverandøren eller den kommunale tjenesten. Oppsigelsestiden er 3 måneder.

Dersom du ønsker mer informasjon, ta kontakt med:

Britt Unni Jensen
BPA ansvarlig, Tjenestekontoret
britt.unni.jensen@larvik.kommune.no

Betaling

Det kreves egenandel for praktiske oppgaver som er underlagt egenbetaling. Satsene reguleres årlig i tråd med kommunestyrevedtak.

Slik søker du

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget eller Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

  • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
    • Telefon: 33 17 10 00 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen