Miljørettet helsevern

Innhold

Miljørettet helsevernarbeidet skal fremme folkehelsen og bidra til å sikre befolkningen mot miljøfaktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Vi tilbyr

Folkehelseloven med aktuelle forskrifter stiller krav til ulike virksomheter i kommunen blant annet når det gjelder støy, inneklima, utslipp til luft, grunn eller vann, ulykke- og skadeforebygging samt hygieniske forhold.

Råd, veiledning, informasjons- og tilsynsvirksomhet er sentrale oppgaver som Miljørettet helsevern (MVH) utfører for å følge opp virksomhetene.

Miljørettet helsevern skal videre understøtte helsefremmende og forebyggende helsearbeid i alle virksomheter slik at skader, ulykker, sykdom og dårlig helse ikke oppstår som følge av negativ miljøpåvirkning.

Miljørettet helsevern skal påse at helsehensyn og konsekvenser vurderes i alt kommunalt planarbeid med betydning for befolkningens helse.

Slik går man frem

Alle innbyggere og virksomheter i kommunen kan henvende seg til Miljørettet helsevern for råd, veiledning og informasjon. Se kontaktinformasjon.

Innbyggere/virksomheter i tidligere Lardal kommune skal inntil 20.10.2019 forholde seg til Miljørettet helsevern i Vestfold. Telefon 33 06 10 00 eller mhv@re.kommune.

Klage på virksomhet og eller forhold som reguleres av Folkehelseloven med aktuelle forskrifter skal formuleres skriftlig og sendes Miljørettet helsevern på postmottak@larvik.kommune.no.

Miljørettet helsevern vil informere klager om oppfølging av klagen/klagebehandlingen på e-post innen 3 uker etter mottatt klage.

Avfall

Kontroll og oppfølging av villfyllinger og forsøpling. Råd og veiledning.

Badevannskvalitet

Kontroll og oppfølging av badevannskvalitet ved kommunens badeplasser.

Luft og forurensning

Informasjon og veiledning om lokal forurensning. 

Miljørettet helsevern og beredskap følger opp regelverket om lokal luftkvalitet. Det er opprettet en egen nettside der alle kan følge med på beregnet luftkvalitet i hele landet

Melding om og godkjenning av lokaler og virksomheter

Ha oversikt over og gi veiledning til meldepliktige virksomheter i kommunen. Godkjenning av lokaler og virksomheter etter ulike forskrifter i lovverket.

Søknad om godkjenning og melding om endring av lokaler for frisør-, hudpleie-, tatovering- og / eller hulltakingsvirksomhet

Følgende virksomheter i kommunen skal melde fra til MHV-tjenesten ved oppstart og ved vesentlige endringer:

 • Asylmottak, hospitser, campingplasser, forsamlingslokaler
 • Lokaler for undervisning
 • Virksomheter med kjøletårn eller luftscrubbere
 • Virksomheter som slipper ut avløpsvann
 • Virksomheter som omfattes av forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu
 • Virksomheter som omfattes av hygiene krav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltagingsvirksomhet mv.

Miljø og helse i barnehager og skoler

Godkjenning av og tilsyn med barnehager og skoler i kommunen (grunnskoler og videregående skoler).

Barnehager og skoler som omfattes av Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mm., skal være godkjent av kommunen. Søknad skal fremlegges for miljørettet helsevern når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.

Radon

Råd og veiledning knyttet til radon og eksponering i kommunen.

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Statens strålevern anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. En undersøkende radonmåling må alltid utføres som en langtidsmåling, i minst to måneder, mellom midten av oktober og midten av april.

Skadedyr

Råd og veiledning dersom du har problemer med rotter eller andre skadedyr i ditt boområde. Kontroll og oppfølging av virksomheter.

Skadedyr er insekter, fugler, pattedyr og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer til mennesker. Du kan kontakte kommunens rådgivere i miljørettet helsevern dersom det er problemer med rotter eller andre skadedyr i ditt boområde.

For mer informasjon om syke villkatter og andre syke dyr, kontakt Mattilsynet.

Campingplasser

 • Motta og registrere meldinger om campingplasser
 • Behandle klagesaker fra publikum
 • Føre tilsyn med virksomhetene, gjøres fast hvert 4-6 år
 • Gi pålegg om gjennomføring av nødvendige tiltak eller andre forføyninger
 • Gi råd og veiledning til drivere og publikum

Treningssentra og solarier

 • Føre tilsyn med registrerte og meldte treningssentra, fast hvert 4-6 år
 • Gi pålegg om gjennomføring av nødvendige tiltak eller andre forføyninger
 • Gi råd og veiledning til drivere og publikum

Støy, lyd og musikk

Råd og veiledning i forbindelse med støyproblemer og plager. Kontroll og tilsyn med virksomheter som omfattes av Folkehelselovens bestemmelser.

Arbeidsplassen

For støy på arbeidsplassen, kontakt din bedriftshelsetjeneste eller Arbeidstilsynet.

Virksomheter som utfører nattarbeid som medfører støy, må søke kommunen om godkjenning av disse og ev dispensasjon fra eksisterende regelverk minimum 3 uker før støyarbeider skal foregå.

Støy fra anlegg eller bedrifter

Virksomheter som utfører nattarbeid som medfører støy utover gjeldende grenseverdier i regelverket, må informere Miljørettet helsevern om dette, samtidig som søknad om dispensasjon fra regelverket oversendes Larvik kommune ved Areal og teknikk. 

Utendørs arrangementer

Arrangører av utendørs konserter eller andre arrangementer der det skal benyttes høyttaleranlegg ute etter kl. 19.00 skal forholde seg til vedtatt lokal retningslinje for slike arrangementer i Larvik kommune. Se lokal retningslinje i lenkelisten nedenfor.

Støy fra nabo

Ring politiet på telefon 02800 eller 112.

Til toppen