Miljørettet helsevern

Innhold

Miljørettet helsevern jobber for å fremme helse og forebygge sykdom og skade.

Om miljørettet helsevern

Vi utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og saksbehandling etter folkehelseloven, smittevernloven og røykeloven med tilhørende forskrifter.

Vi har tett samarbeid med kommuneoverlegen.

Trenger du råd og veiledning?

Alle innbyggere og virksomheter i kommunen kan ta kontakt med oss for å få råd, veiledning og informasjon. 

Send oss e-post på postmottak@larvik.kommune.no eller ring 33 17 10 00.

Skal du klage?

For å klage på virksomhet og eller forhold som reguleres av folkehelseloven med aktuelle forskrifter sender du en e-post til postmottak@larvik.kommune.no.

Merk e-posten Miljørettet helsevern.

 1. Vi kontrollerer og følger opp badevannskvaliteten ved badeplasser i kommunen. Les mer om badevannskvalitet, blågrønnalger og bakterier i sjøvann.

 2. Vi gir råd og veiledning i forbindelse med støyproblemer og plager.

  Kontroll og tilsyn med virksomheter som omfattes av Folkehelselovens bestemmelser.

  Arbeidsplassen

  For støy på arbeidsplassen, kontakt din bedriftshelsetjeneste eller Arbeidstilsynet.

  Virksomheter som utfører nattarbeid som medfører støy, må søke kommunen om godkjenning av disse og eventuell dispensasjon fra eksisterende regelverk minimum tre uker før støyarbeider skal foregå.

  Støy fra anlegg eller bedrifter

  Virksomheter som utfører nattarbeid som medfører støy utover gjeldende grenseverdier i regelverket, må informere kommunen om dette, samtidig som søknad om dispensasjon fra regelverket oversendes Larvik kommune.

  Utendørs arrangementer

  Arrangører av utendørs konserter eller andre arrangementer der det skal brukes høyttaleranlegg ute etter kl. 19.00 skal forholde seg til vedtatt lokal retningslinje for slike arrangementer i Larvik kommune. Se lokal retningslinje i lenkelisten nedenfor.

  Støy fra nabo

  Ring politiet på telefon 02800 eller 112.

 3. Vi gir informasjon og veiledning om lokal forurensning. 

  Miljørettet helsevern og beredskap følger opp regelverket om lokal luftkvalitet. 

 4. Vi gir råd og veiledning hvis du har problemer med rotter eller andre skadedyr i ditt boområde. Vi har også kontroller og følger opp virksomheter.

  Skadedyr er insekter, fugler, pattedyr og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer til mennesker.

  Du kan kontakte oss hvis det er problemer med rotter eller andre skadedyr i ditt boområde.

  For mer informasjon om syke villkatter og andre syke dyr, kontakt Mattilsynet.

 5. Vi kontrollerer og følger opp såkalte villfyllinger og forsøpling. 

 6. Vi har oversikt over og gir veiledning til meldepliktige virksomheter i kommunen. Vi godkjenner lokaler og virksomheter etter ulike forskrifter i lovverket.

  Disse virksomheten skal melde fra til oss i miljørettet helsevern ved oppstart og ved vesentlige endringer:

  • asylmottak, hospitser, campingplasser, forsamlingslokaler
  • lokaler for undervisning
  • virksomheter med kjøletårn eller luftscrubbere
  • virksomheter som slipper ut avløpsvann
  • virksomheter som omfattes av forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu
  • virksomheter som omfattes av hygiene krav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltagingsvirksomhet mv.
 7. Vi godkjenner og har tilsyn med barnehager og skoler i kommunen (grunnskoler og videregående skoler).

  Barnehager og skoler som omfattes av Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mm., skal være godkjent av kommunen. Søknad skal fremlegges for miljørettet helsevern når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.

 8. Vi gir råd og veiledning knyttet til radon og eksponering i kommunen.

  Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3.

  Statens strålevern anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. En undersøkende radonmåling må alltid utføres som en langtidsmåling, i minst to måneder, mellom midten av oktober og midten av april.

 9. Våre oppgaver knyttet til campingplasser i kommunen:

  • Motta og registrere meldinger om campingplasser
  • Behandle klagesaker fra publikum
  • Føre tilsyn med virksomhetene, gjøres fast hvert 4-6 år
  • Gi pålegg om gjennomføring av nødvendige tiltak eller andre forføyninger
  • Gi råd og veiledning til drivere og publikum
 10. Våre oppgaver knyttet til treningssentre og solarier:

  • føre tilsyn med registrerte og meldte treningssentre, fast hvert 4-6 år
  • gi pålegg om å gjennomføre nødvendige tiltak eller andre forføyninger
  • gi råd og veiledning til drivere og publikum
Til toppen