Legetjenester

Innhold

Legetjenester i Larvik kommune er fastleger og kommunalt ansatte leger. Legetjenesten i sin helhet er underlagt Kommuneoverlegen sitt ansvar.

Fastleger

Larvik kommune har 40 fastleger fordelt på 15 legekontor. Med unntak av Lardal legekontor, er fastlegekontorene private legekontorer. Larvik kommune har for 6 måneder av gangen 4 turnusleger for kommunal turnustjeneste, som er fordelt på 3 forskjellige legekontor.

Legetjeneste i institusjon

Det er i hovedsak fast ansatte leger, som har ansvar for legetjeneste i institusjon, både ved de spesialiserte institusjonsplassene ved Byskogen sykehjem, og ved sykehjemmene i Larvik kommune for øvrig.

Helsestasjonene har tilsynsleger, som oftest også jobber som fastleger.

Legevakten har lokaler i kjelleren på Larvik Sykehus, er døgnåpen og betjenes av både fast ansatte leger og kommunens fastleger.

Migrasjonshelse i Larvik kommune serves via Migrasjonshelse og Vaksinasjonskontor som er samlokalisert med legevakten.

Fengselshelsetjenesten har en fast ansatt lege.

Fengselshelsetjeneste

Kommunen administrerer helsetjenesten ved fengselet. For tiden omfatter tjenesten 4 timer legetjeneste, 5 timer sykepleietjeneste og 1-2 timer fysioterapitjeneste pr. uke.

Telefon 33133850
Fengselslege Dorthe Huse
Fengselsykepleier Anne Gjertrud Thoresen
Fysioterapeut Trond Støvland

Smittevernlege

Ansvarlig smittevernlege i Larvik er Kommuneoverlegen.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er organisert innunder HO fellesfunksjoner, og er overordnet medisinskfaglig rådgiver for Larvik kommune, og er ansvarlig (blant annet) for smittevern, legetjenester, legevakt, problemstillinger relatert til miljørettet helsevern og psykososialt kriseteam.

Til toppen