Legetjenester

Innhold

Legetjenester i Larvik kommune er fastleger og kommunalt ansatte leger. Legetjenesten i sin helhet er underlagt Kommuneoverlegen sitt ansvar.

Fastleger

Larvik kommune har 40 fastleger fordelt på 15 legekontor. Med unntak av Lardal legekontor, er fastlegekontorene private legekontorer.

Kommunen har fire turnusleger for kommunal turnustjeneste, som er fordelt på tre forskjellige legekontor. Dette er for seks måneder av gangen.

Legetjeneste i institusjon

Det er i hovedsak fast ansatte leger, som har ansvar for legetjeneste i institusjon, både ved de spesialiserte institusjonsplassene ved Byskogen sykehjem, og ved sykehjemmene i Larvik kommune for øvrig.

Helsestasjonene har tilsynsleger, som oftest også jobber som fastleger.

Legevakten har lokaler i kjelleren på Larvik Sykehus, er døgnåpen og betjenes av både fast ansatte leger og kommunens fastleger.

Migrasjonshelse i Larvik kommune serves via Migrasjonshelse og Vaksinasjonskontor som er samlokalisert med legevakten.

Fengselshelsetjenesten har en fast ansatt lege.

Smittevernlege

Ansvarlig smittevernlege i Larvik er kommuneoverlege for samfunnsmedisin.

Kommuneoverleger

I Larvik kommune har vi to kommuneoverleger:

Anne-Christine Bendixen Markset, kommuneoverlegesamfunnsmedisin

  • har samfunnsmedisinsk overordnet ansvar og myndighet, som inkluderer helsefremmende og forebyggende arbeid, miljørettet helsevern og smittevern
  • er medisinsk faglige rådgiver for kommunens administrasjon
  • har ansvar for helseberedskap og inngår i kommunens kriseledelse

Einar Magne Walaker, kommuneoverlege kliniske tjenester

  • har ansvar for kliniske legetjenester i institusjoner som (sykehjem og helsehus), familiesentre, fengsel, migrasjon, legevakt og vaksinasjon
  • har personalansvar for kommunalt ansatte leger
  • har overordet kommunalt ansvar for fastlegeordningen
  • har ansvar for utvikling og koordinering av legenes spesialiseringsløp er medisinskfaglig rådgiver for virksomhetene i helse og mestring

Fengselshelsetjeneste

Kommunen administrerer helsetjenesten ved fengselet. For tiden omfatter tjenesten 7.5 timer legetjeneste, 7,5 timer sykepleietjeneste og ca. 3 timer fysioterapitjeneste pr. uke.

Telefon 33 13 38 50
Fengselslege Marianne Burkeland-Matre
Fengselsykepleier Anette Saari Stolpestad
Fysioterapeut Camilla Cederborg
Til toppen