Bakgrunn for Helsekvartalet

Innhold

Helsekvartalet skal utvikles for tjenester ut mot innbyggerene.

Kommunale helse- og omsorgstjenester formes endringer i demografi og sykdomsmønster, og av endringer som skjer som følge av den faglige og teknologiske utviklingen som forskyver oppgaver mellom nivåene. Det er et mål at en større del av de samlede tjenestene skal ytes i kommunene, og at folkehelsearbeidet og forebyggende tjenester skal styrkes.

Brukernes behov skal settes i sentrum for utvikling og endring av helse- og omsorgstjenesten. «Ingen beslutninger om meg, tas uten meg.» Kommunen har en sentral rolle i å bidra til koordinerte og helhetlige pasientforløp, mer forebygging og tidlig innsats, flere tjenester nær der brukerne bor, og at en større andel av tjenestene leveres i kommunen.

Vi må bygge nytt og bygge om, for å tilrettelegge best mulig for tjenestene framover.

Nytt kunnskapsgrunnlag

Basert på utredninger og reguleringsarbeid som ga nytt kunnskapsgrunnlag, vedtok kommunestyret høsten 2022 å gjøre justeringer i strategien for Helsekvartalet. Det betyr at både ny legevakt og nye heldøgns omsorgsplasser bygges et annet sted enn i lokalene til Helsehuset og Larvik sykehus.

Helsekvartalet skal bygges slik at det blir sammenheng mellom tjenestene og som ivaretar fagmiljøene. Dette skal være et kompetansemiljø hvor helsetjenestene i kommunen kan komme inn og lære.

Vedtatt i kommunestyret

Helsekvartalet er vedtatt i kommunestyret gjennom temaplan for helse og omsorg 2019-2032.

  • Det er satt av 122 millioner kroner i perioden til forprosjekt og første trinn (2022-2025)
  • Det er satt av 60 millioner kroner til legevakt. Arbeidet starter i 2022. 
  • Det er satt av 66 millioner kroner til 64 nye plasser for heldøgns helse- og omsorgstjenester ved eksisterende sykehjem (30 plasser 2022–2025 og 34 plasser 2026–2030)

Justeringer i Helsekvartalet ble vedtatt i kommunestyret 26. oktober 2022.

Leve hele livet

Kvalitetsreformen Leve hele livet henger sammen med arbeidet med Helsekvartalet.

Reformen har som mål om at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. 

Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Utfordringsbildet krever mobilisering av alle samfunnets ressurser, statlige og kommunale aktører, frivillige lag og organisasjoner og næringsliv.

Tiltakene vil bedre den akuttmedisinske kjeden, og arbeidsforholdene til ansatte. De skal forebygge helseutfordringer, styrke egen mestring hos utsatte grupper, og bedre pasientforløp. Videre vil tiltakene styrke tjenestetilbudet til innbyggere med størst sykdomsbyrde og minst evne til å koordinere egne helseutfordringer.

Til toppen